Till navigation Till innehåll (s)

Bilbergska huset

Bilbergska huset invigdes i oktober 2008 och har byggts för universitetsutbildning och forskning inom naturvetenskap. Huset består av forskningslabb, kontor och föreläsningssalar. På taket finns bland annat ett växthus avsett för forskning. Huset ligger nära omgivande natur som också tillvaratas med stora fönster och glaspartier genomgående i byggnaden. Uterumslika balkonger bidrar ytterligare till att sudda ut gränserna mellan in- och utsida. Huset är miljödeklarerat och inomhusklimatet regleras på ett energisnålt och miljömässigt sätt. Såväl värme som kyla tas från ett 200 meter djupt markenergilager som delas med Musikhögskolan. På taket finns även 190 kvm solenergiceller som producerar omkring 20 000 kWh per år och bidrar till att minska energiförbrukningen.

Bilbergska huset har fått sitt namn efter filosofen och kyrkomannen Johannes Bilberg (1646-1717). Han var astronom, fysiker och professor i matematik och teologi och kom till Örebro från Uppsala i slutet av 1600 talet för att bli prost och kyrkoherde.

 

Om Bilbergska huset

Arkitekt: White Arkitekter, Sven Gunnarson
Byggår: 2008
Campusområde: Campus Örebro
Adress: Fakultetsgatan 1
Ort: Örebro
Anl. nr: T0012017

Hyresgäst: Örebro Universitet
Bruttoarea: 8600 kvm

Kontakt

Joakim Ekholm
Drifttekniker
070 356 15 74
joakim.ekholm@akademiskahus.se
Marcus Tegen
Fastighetsförvaltare
072 208 15 23
marcus.tegen@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Ventilation

Allmänt 

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. 

Kontor 

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde.

I vissa kontor går normaltemperaturen att påverka något via en rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare.

Lärosalar

Lärosalarnas ventilation är anpassad efter storlek och antal personer och regleras automatiskt på temperatur.

Mötesrum, Konferensrum 

Styrs automatiskt med ökad luftmängd vid stigande temperatur.

Tillgänglighetsinformation

Parkering

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns vid anslutning till huset.

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss. 

RWC och vilrum 

Toaletter anpassade för funktionsvariation finns på varje våningsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp.

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

Automatiskt brandlarm

Utrymningslarm vid brand utlöses via detektorer placerade i utrymningsvägar, teknikutrymmen.

Utlöst larm, dvs. signal till utrymning, ges via ringklocka och i vissa lokaler blixtljus.

Utlöst larm går till SOS Akademiska Hus. Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare eller brandposter (skåp med brandslang) ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 


Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägar.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.

Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (se respektive utrymningsplan).

 

Sprinkler

Huset är skyddat med sprinkler. Varje sprinklerhuvud löser ut när temperaturen stiger över ett visst värde. 

Belysning och el

Campusservice ansvarar för byte av ljuskällor. 

Kontor och arbetsplatser

Belysning tänds och släcks på strömbrytare vid dörren. Använd dragströmbrytare för upp- eller närljus. 

Grupprum

Tänds och släcks manuellt med hjälp av tryckknapp.

Lärosalar

Tänds och släcks manuellt med hjälp av tryckknapp.

Övriga utrymmen

I korridorer utgör vissa lysrörsarmaturer s.k. ledbelysning. Armaturerna tänds och släcks tillsammans med inställd tidkanal.

Belysning i trapphus är närvarostyrd.

Konferens- och mötesrum, hörsal

I en del konferens- och mötesrum finns en tryckknappspanel som handhas av hyresgästen. Den används för att ställa in olika belysningsscenarier. 

AV-utrustning 

För frågor gällande AV-utrustning kontakta Universitetets AV-tekniker på IT-avdelningen.

Avfall

Örebro Universitetet ansvarar och sköter om all avfallshanteringen.