Till navigation Till innehåll (s)

Kåkenhus

Kåkenhus byggdes när Norrköping utvecklades som industristad runt sekelskiftet, först för Bergsbro textilfabrik och senare för textilkoncernen YFA. Huset togs över av Akademiska Hus under 90-talet och en omfattande upprustning startade. Huset byggdes om till universitetsbyggnad för Linköpings universitet.

Renoveringen hade fokus på att bevara husets kulturhistoriska värden och att möta framtidens krav på hållbarhet genom kloka lösningar.

Huset är beläget vid strömmen i Norrköping och i husets källare står fortfarande vattenkraftverket kvar, som försåg fabriken med elektricitet under många år.

 

Om Kåkenhus

Byggår: 1830
Campusområde: Campus Norrköping
Adress: Bredgatan 33
Ort: Norrköping
Anl. nr: E0021001

Kontakt

Peter Nilsson
Drifttekniker
076 117 73 38
peter.nilsson@akademiskahus.se
Henrik Hallberg
Fastighetsförvaltare
072 216 11 14
henrik.hallberg@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Ventilation

Allmänt 

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. För att ge värme och motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar. 

Kontor 

I lokalerna går normaltemperaturen att påverka något via en rumsregulator innanför dörren.

Mötesrum 

I lokalerna går normaltemperaturen att påverka något via en rumsregulator innanför dörren.

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. 

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnadens kontorsdelar avstängd för att spara energi. 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén.

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss. 

RWC och vilrum 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Trygghetslarmet är dagtid vidarekopplat till väktare. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

Automatiskt brandlarm

Utrymningslarm vid brand utlöses via rökdetektorer placerade i utrymningsvägar, teknikutrymmen och i utrymmen där många personer samlas. Utlöst larm, dvs. signal till utrymning, ges via ringklocka i hela huset och rött blixtljus i delar av huset.

Utlöst larm går till SOS och Akademiska Hus, i annat fall larma via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 
Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). 

Belysning och el

Grupprum/ Kontor

Tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr.

Hörsalar/ Lärosalar/ Konferensrum

Tänds med en tryckknappspanel som även används för att ställa in olika belysningsscenarier.

Korridorer/ trapphus

Styrs via närvarodetektor och tidkanaler.

Toaletter

Styrs lokalt med närvarodetektorer.

AV-utrustning För frågor gällande AV-utrustning kontakta Linköpings universitet.

Avfall

Linköpings universitet ansvarar och sköter om all avfallshantering.