Till navigation Till innehåll (s)

Widerströmska

Widerströmska huset består av två huskroppar och innehåller kontor och undervisningslokaler åt Karolinska Institutet och Smittsskyddsinstitutet. Den lägre delen av Widerströmska består av sju våningar och förhåller sig i skala till de äldre byggnaderna inom Campus Solna. Den högre delen, bestående av tio våningar, förhåller sig i sin tur i skala till resten av de nya byggnaderna som växer fram längs med Solnavägen.

Byggnaden består av spetsiga husgavlar och icke-räta vinklar vilket gör att huset får en mer dynamisk form. Det förstärks ytterligare av en horisontell fasadindelning med tydliga fönsterband som sveper runt hela byggnaden. De äldre byggnaderna inom Campus Solna består i stor del av tegelbyggnader och detta följer med i det Widerströmska huset men i en ny tappning – med tegel ingjutet i ljus betong. Mönstret som bildas är randigt på avstånd och som en mönsterstickad kofta på nära håll, vilket adderar ytterligare dynamik. Foajén ligger närmast gatan i två plan med en glasad fasad ut mot Solnavägen och entréplatsen. Entrén och foajén är gemensam för hela huset och skapar möjligheter för möten mellan studenter och forskare.

 

Om Widerströmska

Arkitekt: KOD Arkitekter AB
Byggår: 2012
Campusområde: Campus Solna
Adress: Solna
Ort: Solna
Anl. nr: A0095061

Hyresgäst: Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten 
Bruttoarea: 18000 kvm
Verksamhet: Kontor och undervisning
Husguide: Svensk och engelsk

Kontakt

Susanne Engvall
Fastighetsförvaltare
072 205 31 75
susanne.engvall@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Tomtebodavägen 18A. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Cykelparkering finns på flera platser runtomkring byggnaderna. 

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

Kommunikationer

Adress SMI: Campus Solna, Nobels väg 18, Stockholm

Adress KI: Campus Solna, Tomtebodavägen 18A, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Avfall

Akademiska Hus ansvarar för bortforsling av hushållsavfall och hyresgästen för övriga avfallsfraktioner. Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor och lastpallar.

KI har viss källsortering på varje våningsplan. Avfallsrum (endast KI’s) finns på plan 2 med olika fraktioner för sortering. 

SMI har pappersinsamling lokalt på våningsplanen och hanterar själva avfall via intilliggande byggnad 95:10. 

 

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser.

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. 

Efter ordinarie kontorstid är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. 

Kontor och konferensrum

I kontor och konferensrum går normaltemperaturen vanligen att påverka via en regulator på vägg. Normalt bör ”autoläge” vara inställt. Då anpassas fläkthastigheten efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde. 

Solskydd

Byggnaden har mellanglaspersienner mot sydväst som styrs automatiskt och zonvis via solgivare. Mellanglaspersiennerna kan även styras manuellt och rumsvis via utplacerade tryckknappar. En till två gånger per dygn återgår de till automatisk styrning. 

Belysning och el

Belysningen manövreras huvudsakligen via tidsstyrning i trapphus och rörelsevakter i kontorsdelar. Belysning i mötesrum, trapphus m.m. är tidsstyrd. Belysningen i kontoren styrs via närvarodetektorer. Belysning i större mötesrum kan ljusregleras. Belysningen tänds och släcks med närvarosensorer. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Släck branden om det är möjligt

Automatiskt brandlarm

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklockor eller sirener kompletterat med blixtljus i korridorer. I publika utrymmen så som entréutrymmet och hörsalar hörs ett talande meddelande. 

Utlöst brandlarm är direkt vidarekopplat till SOS Alarm. Brand som inte kan släckas med brandredskap ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga dörrar. 

Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängare”. Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt! 

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Se utrymningsvägar i korridorer.

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är utanför huvudingången Tomtebodavägen 18b. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till entrén.  Se gärna campuskarta för Campus Solna. 

Entré och hissar 

Entrén är tillgänglighetsanpassad och alla verksamhetsplaner kan nås via hiss.

Taktila gångstråk 

Taktila gångstråk för personer med nedsatt syn finns vid entréplatser och i foajén. 

RWC

Toalett anpassade för rörelsehindrade finns på varje verksamhetsplan och är utrustad med lokalt trygghetslarm. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med personen som behöver hjälp. Larm återställs i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.