English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Hållbarhet

Så rapporterar och reviderar vi vårt hållbarhetsarbete


Vårt hållbarhetsarbete vilar på FN Global Compacts 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption, men även på FN:s Globala Utvecklingsmål. Vi rapporter årligen enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. 

Ansvarsfördelning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete. Vd och företagsledningen sätter, i nära samarbete med bolagets hållbarhetchef, strategiska mål och planer. Det operativa arbetet drivs och koordineras av en utvecklingsgrupp med fokus på hållbarhet men med ett ansvar för operativt genomförande direkt tilldelat organisationens olika delar. Alla medarbetare har ett ansvar och uppmanas att aktivt bidra till hållbarhetsarbetet genom det dagliga arbetet.

Revideras löpande

Internrevisioner genomförs regelbundet och på ett sådant sätt att hela Akademiska Hus verksamhet revideras minst var tredje år. Lagefterlevnad kontrolleras varje år. Akademiska Hus bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen. Tillstånden följs upp kontinuerligt och utfall rapporteras till myndigheter enligt krav. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

För oss är det självklart att verka för att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet. Därför har vi också valt att integrera hållbarhetsredovisningen i den övergripande strukturen för vår årsredovisning. 

EU-taxonomi

Så rapporterar vi enligt taxonomiförordningen

Taxonomiförordningen – även kallad EU:s taxonomi – är ett klassificeringssystem som fastställer kriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Bedömningen sker utifrån tekniska granskningskriterier samt att bolaget behöver uppfylla vissa sociala minimiskyddsåtgärder.

Fokus på klimatförändringar

I årsredovisningen rapporterar Akademiska Hus hur hållbar vår verksamhet är enligt taxonomin, vilket vi gjort sedan år 2022. 

Redovisningen består av KPI:er länkat till vårt finansiella utfall som även tar hänsyn till hur väl våra byggnader uppfyller taxonomins kriterier. För att säkerställa uppfyllnad av taxonomins krav använder vi oss av byggnadernas energiprestanda, vilket väsentligt bidrar till miljömål 1 (begränsning av klimatförändringar) samtidigt som klimatriskanalyser görs för hela beståndet (anpassning till klimatförändringar).

Vi ska öka andelen gröna fastigheter

Vi analyserar vårt fastighetsbestånd löpande och jämför våra fastigheter med den så kallade topp 15-nivån, baserad på en studie av Sveriges samlade fastighetsbestånd som Fastighetsägarna låtit genomföra. För att rapportera och styra beståndet mot en större andel gröna fastigheter, har vi en systemsatt process för att följa upp detta och mer än hälften av våra intäkter kommer från gröna byggnader. Vi har också en väl inarbetad process för hur vi jobbar med energi och där ingår årliga energiplaner med åtgärder som verkar för att sänka energiförbrukningen.

 • MILJÖMÅL 1.

  Begränsning av klimatförändringar (CCM)

 • MILJÖMÅL 2.

  Anpassning till klimatförändringar (CCA)

 • MILJÖMÅL 3.

  Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser (WTR)

 • MILJÖMÅL 4.

  Övergång till en cirkulär ekonomi (CE)

 • MILJÖMÅL 5.

  Förebyggande och kontroll av föroreningar (PPC)

 • MILJÖMÅL 6.

  Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem (BIO)

Så här gör vi

1. Vårt betydande bidrag till miljömål 1 är tydligt definierat genom energiprestandans gränsvärden inom fastighetsbranschen.

2. Vår verksamhet relaterad till miljömål 1 och 2 återfinns inom kapitel 7, Bygg- och fastighetsverksamhet, där vi är del av ekonomisk verksamhet 7.7, Förvärv och ägande av byggnader. Vår kärnverksamhet och våra huvudsakliga intäkter kommer från hyresintäkter och redovisas inom denna ekonomiska verksamhet.

3. Vi rapporterar även under 7.1 för investeringar i nyproduktion samt under 7.6 för våra betydande satsningar på solceller. Övriga delar av kapitel 7 ingår i våra intäktsdrivande verksamheter och rapporteras därför inte separat.

För varje verksamhet finns tekniska krav som måste uppfyllas för att den ska anses hållbar. Dessutom får verksamheten inte ha en betydande negativ påverkan (Do No Significant Harm, DNSH) på något av de andra miljömålen för att klassificeras som förenlig med taxonomin. För bedömningarna enligt 7.6 och 7.7 har vi fastställt att DNSH-kraven för anpassning till klimatförändringar är uppfyllda genom en klimatriskanalys av alla våra fastigheter. Denna analys inkluderar risker relaterade till temperatur, vatten, fast massa och vind. Vi har genomfört en överlagringsanalys där fastigheterna överlagras med riskområden för att identifiera de objekt som ligger inom dessa områden. Resultaten av analysen har lett till en klassificering av risknivåer för varje objekt. Data för riskanalysen har hämtats från olika källor, främst offentliga såsom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Lantmäteriet.