English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Finansiell info

Finansiering


Akademiska Hus har funnits som låntagare på den publika marknaden sedan 1996 då ett domestikt Medium Term Note program (MTN) respektive certifikatprogram etablerades. I takt med att balansräkningen vuxit har ytterligare lånefaciliteter etablerats, 1997 ett Euro Commercial Paper program (ECP) och 1998 ett Euro Medium Term program (EMTN).

Akademiska Hus ekonomiska mål

Målen ska vara långsiktiga och utvärderas över en konjunkturcykel.

 • Kapitalstruktur

  Soliditeten ska uppgå till mellan 35 och 45 procent. Soliditet ska definieras som ”eget kapital i relation till summa eget kapital och skulder”.

 • Lönsamhet

  Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 6,0 procent. Definition: Avkastning på operativt kapital ska definieras som ”resultat före skatt exklusive värdeförändring finansiella instrument och räntenetto i relation till genomsnittligt operativt kapital”. Operativt kapital ska definieras som eget kapital plus nettolåneskuld.

 • Utdelningspolicy

  Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga besluten om utdelning ska beakta genomförandet av bolagets strategi, den finansiella ställningen samt kapitalstrukturmålet fastställt av ägaren.

Läs våra Finansblad

Våra finansblad utkommer en gång om året och innehåller en kort beskrivning av företaget, något om våra fastigheter, hyresgäster och vår förvaltning samt lite om finansieringsverksamheten under det gångna året.

Rating

Standard & Poor's

Sedan 1996:

 • Long term: AA
 • Short term: A-1+/K1
 • Outlook: Stable outlook

För mer information