English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Bolagsstyrning

Styrelse och revisor

Akademiska Hus styrelse består av sju årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet. Dessutom finns två ledamöter som representerar de anställda i bolaget.

Styrelsen svarar för den övergripande förvaltningen av företagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen samt beslutar i frågor av större strategisk och ekonomisk betydelse. Vidare beslutar styrelsen om investeringar och avyttringar samt fastställer affärsplan och årsbokslut. Arbetet styrs av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen som fastställer styrelsens arbetsformer, instruktioner för verkställande direktören, samt instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsesammanträden hålls vid minst sex tillfällen per år varav ett ägnas åt frågor av långsiktig strategisk karaktär. Vid behov hålls extra sammanträden för särskilda frågor.

Företagets revisorer deltar årligen vid minst ett styrelsemöte.

Nomineringsprocessen

Det övergripande ansvaret för styrelsenomineringarna ligger på Näringsdepartementet. Nominering och tillsättning av nya ledamöter föregås av en löpande dialog mellan Näringsdepartementet och styrelseordförande.  

Styrelseutskott

Samtliga utskott utses årligen av styrelsen. Återrapportering från utskottens möten och arbete sker löpande till styrelsen.

Revisions- och finansutskott

Utskottet bistår styrelsen i frågor rörande ekonomisk risk och rapportering, extern och intern revision samt föreslår revisor för beslut av stämman. Utskottet ska vidare bereda och följa finansieringsfrågor och bistå styrelsen i dessa frågor. Vid samtliga av revisionsutskottets möten deltar företagets revisorer. 

Ersättningsutskott

Utskottet har som uppgift att föreslå principer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare, vara samrådsorgan vid frågor om successionsplanering, tillsättande av ledande befattningshavare samt löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare. 

Investeringsutskott

Utskottets arbetsuppgifter består huvudsakligen av att bereda större investeringar inför beslut i styrelsen, bevaka och analysera bolagets rapportering av större pågående projekt samt bereda och analysera den slutredovisning av större projekt som ska föredras i styrelsen. 

Styrelsemedlemmar

 

Lena Erixon

Styrelseordförande sedan 2023. Ordförande i ersättningsutskottet.

 

Mariette Hilmersson

Ledamot invald 2022.

 

Mariell Juhlin

Ledamot invald 2022

 

Johan Kuylenstierna

Ledamot invald 2024.

 

Erik Mattsson

Ledamot invald 2023

 

Christer Nerlich

Ledamot invald 2017. Ordförande revisions- och finansutskottet.

 

Håkan Stenström

Ledamot invald 2022. Ordförande i investeringsutskottet.

 

Kent Waltersson

Ledamot invald 2024

 

Josef Mård

Arbetstagarledamot (Ledarna) sedan 2022

Revisorer

Helena Ehrenborg

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC).