English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

English
Kundservice

Om företaget

Akademiska Hus bolagsstyrning


Akademiska Hus AB (publ) är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av svenska staten. Företagets bolagsstyrning bedrivs utifrån tillämpning av svensk lagstiftning, Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

Akademiska Hus uppdrag är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. För att säkerställa att verksamhetens mål uppnås krävs en styrning av bolaget där ansvaret är tydligt fördelat mellan ägare, styrelse och ledning. Bolagsstyrningsrapporten beskriver struktur och processer för styrning och kontroll av verksamheten.

För ersättningar till ledande befattningshavare tillämpas principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. I Akademiska Hus förekommer inga rörliga ersättningar. 

Organisationsstruktur

Styrnings- och organisationsstruktur

Organisationsstruktur

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedning (kodregel 1.2-1.3, 2.1-2.7, 8.1 och 10.2)

Koden är främst skriven för bolag med spritt ägande. I dessa är valberedningen i första hand ett organ för aktieägare att bereda beslut i tillsättningsfrågor. För de statliga bolagen ersätts reglerna om valberedning av principerna om en strukturerad nomineringsprocess enligt statens ägarpolicy.

Redovisning av styrelseledamöters oberoende (kodregel 4.5)

Kodregeln är till för att skydda minoritetsägare i aktiebolag, vilket inte är applicerbart på statligt helägda bolag.

Bolagsstämma

Bolagsstämma i Akademiska Hus

Akademiska Hus följer reglerna för informationsgivning avseende bolagsstyrningsfrågor samt tid och ort för årsstämma på bolagets hemsida. Årsstämma ska äga rum före den 30 april varje år. Vid årsstämman väljer aktieägaren bland annat styrelse och revisorer samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Stämman beslutar också om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och i förekommande fall, ändringar i bolagsordningen.

Årsstämma 2024