Till navigation Till innehåll (s)

Hur går byggprocessen till?

SVAR: I Akademiska Hus byggprocess är det nära till kunden. Vi har en välutvecklad byggprocess och konkreta program för en planering som involverar rätt kompetenser och som tar sin utgångspunkt i kundernas krav och i byggnadernas komplexitet och storlek. Denna arbetsform har vi under många år utvecklat tillsammans med våra kunder.

Processen varierar beroende på projekttyp och entreprenadform. Samverkansentreprenad innebär ett större samarbete mellan Akademiska Hus och entreprenören. Det medför högre effektivitet i projekten och bidrar också till att entreprenörernas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Generellt består byggprocessen av de här olika faserna:

 • Tidigt skede – Ärendeberedning

  I det tidiga skedet av byggprocessen sker ärendeberedning och utredning. Detta initieras av att ett lokalbehov har uppstått. För att definiera vilka lokaler som behövs görs en verksamhetsbeskrivning och översikt över de funktionskrav som finns i de nya lokalerna, för att kartlägga såväl kundens behov som fastighetsägarnas krav på fastigheten.

  CASE | Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt Centrum (VHC): Diskussioner hade förts under en längre tid mellan Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kring deras behov av nya lokaler, där den stora frågan var om man skulle renovera eller bygga nytt. Slutligen beslutades om en nybyggnation. Ett parallellt uppdrag utlystes bland ett antal arkitektbyråer, där Nyréns Arkitektkontor bedömdes ha det bästa förslaget.

 • Programskede – Programhandlingar

  Under programskedet förbereds programhandlingar för projektet, där exempelvis grundläggande beslut fattas om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning i stort. Programhandlingarna är en sammanfattning av förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för beslut om fortsatt projektering.

  CASE | VHC: SLU inledde programarbetet och efter ungefär ett år involverades Akademiska Hus och programhandlingarna färdigställdes.

 • Systemskede – Systemhandlingar

  I detta skede utreds vilka tekniska system och material som utgör de optimala lösningarna för projektets kravbild. Systemhandlingarna ger en bild av den planerade byggnaden dess konstruktiva utformning, tekniska installationssystem och ligger till grund för en kostnadskalkyl för det kommande arbetet. Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan läggs fast i detta skede.

  CASE | VHC: Arbetet med systemhandlingarna var relativt komplicerat eftersom byggnaderna är väldigt speciella och innehåller laboratorier, stallar och andra special lokaler. Under arbetet var engagemanget från verksamheten stort, vilket bidrog till en fin samverkan mellan Akademiska Hus och SLU. Systemhandlingarna var klara i mars 2010.

 • Bygghandlingsskede – Bygghandlingar, upphandlingar

  Med utgångspunkt i systemhandlingarna arbetas bygghandlingar fram, vilka är de utförandeanvisningar som entreprenörerna använder för att ta fram anbudspris. Därefter görs upphandling av entreprenörer.

  CASE | VHC: Eftersom projektet rörde en komplex byggnad och process fattades beslut om att använda samverkansentreprenad. En förfrågan gick ut, och efter en utvärdering som till stora delar bestod av intervjuer av tilltänkta projektmedlemmar, kontrakterades Skanska för uppdraget. Ett samverkansavtal tecknades och förhandlingar och planering kring budget, tidplan, ekonomisk upp följning inleddes. Bygghandlingarna sammanställdes i form av paket, vilka utgjorde underlag för upphandling av underentreprenörer och material. Skanska deltog med synpunkter under projektering.    
             
 • Byggskede – Produktion

  Under byggproduktionsskedet sker den fysiska produktionen av projektets byggnader och anläggningar. Stor vikt läggs vid provning av tekniska funktioner, så kallad samordnad provning, innan slutbesiktning som avslutar byggproduktionsskedet.

  CASE | VHC: Under produktionsskedet hölls regelbundna byggmöten kring produktionsplanering och liknande, liksom regelbundna styrgruppsmöten med representanter för Akademiska Hus och Skanska, där bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö och bemanning var viktiga frågor. Under projektets gång genomfördes också ett antal ändringar, vilka hanterades gemensamt av Akademiska Hus, Skanska och SLU.

 • Överlämningsskede – Uppföljning, förvaltning

  Efter genomfört projekt lämnas lokalerna över till kunden, och byggnaden övergår i förvaltning. Uppföljningsmöten genom förs, för att reda ut eventuella ouppklarade frågor och ta vara på möjligheterna till erfarenhetsåterföring till kommande projekt.

  CASE | VHC: Efter kundens arbete med inredning och utrustning under början av året påbörjades inflyttning i maj 2014. Utvärderingen av projektet visar att samtliga parter var väldigt nöjda. Framförallt bestod framgångsfaktorerna i en mycket god samverkan mellan SLU, Akademiska Hus och Skanska, i efterlevnad av tidplan och kostnadsbudget, och i en leverans genomsyrad av hög kvalitet.