Till navigation Till innehåll (s)

Engelska Parken Hus 22/Humanistisk teater

Akademiska Hus har tillsammans med Uppsala universitet byggt en ny arena för det humanistiska samtalet: Humanistiska teatern. Här ryms, utöver teatersalong, även kontor-, mötes- och undervisningslokaler.
Målsättningen med byggnaden är att skapa ett unikt rum för en gränslös dialog där humaniora manifesteras och synliggörs. Människan, som tänkande och skapande individ, står i centrum. Tanken är att teatern ska bjuda in till dialog inom universitet mellan ämnen och fakulteter, samt mellan universitetet och omgivande samhälle - lokalt, nationellt och internationellt.
Humanistiska teatern fungerar också som kommunikationsstråk för passage till och från befintliga byggnader inom Engelska parken och är ett tillskott till övriga institutioner i området. Den bidrar också till ett aktivt och levande campusområde då byggnaden också är tillgänglig för fristående verksamheter. Även kvällstid kan den användas för olika evenemang, föreläsningar och möten.
Teatern rymmer ca 140 personer, med sittplatser placerade på hästskoformad gradäng runt centralytan. Det öppna samtalet främjas av utformningen där publiken sitter vända mot varandra med en mindre yta centralt för mentorer eller samtalsledare. På ena väggen, som saknar sittplatser, finns en 32 kvm stor bildskärm som öppnar för samtal med deltagare från hela världen.

 

Om Humanistiska teatern

Arkitekt: White Arkitekter
Byggår: 2017
Campusområde: Engelska parken
Adress: Thunbergsvägen 3
Ort: Uppsala
Anl. nr: C0059022

Hyresgäst: Uppsala universitet
Verksamhet: Undervisnings- och forskningslokaler
Bruttoarea: 2100 LOA

Kontakt

Cilla Karlsson
Fastighetsförvaltare
0730 83 59 89
cilla.karlsson@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Husguide miljöbyggnad

Byggnadens namn uppfyller kraven för Miljöbyggnad Humanistisk Teater. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).

 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.

 

 

Valbara rubriker som tillägg vid miljöbyggnad:

 

Värme

För att minska energianvändningen vid uppvärmning av byggnaden används system som omvandlar värme från solen, byggnaden har även en termostat som reglerar att temperaturen hålls på en jämn och optimal nivå.

 

Att tänka på som hyresgäst

Radiatorerna är inställda för att tillsammans med ventilationen säkerställa ett bra klimat i rummen. Det är därför viktigt att man inte tillför extra värme, det kan förstöra systemet. Ta kontakt med oss om ni upplever obehag.

 

Energi

Byggnaden försörjs till största delen med förnybarenergi, detta i form av Solenergi, vindkraft/vattenkraft och spillvärme från industrier.

 

 

Elektrokroma glas

Byggnadens fönster är så kallade Elektrokroma glas som minskar användningen av kylenergi genom att blockera oönskad solvärmeinstrålning innan det kommer in i byggnaden, vilket håller lokalerna svala och bidrar till ett behagligt inomhusklimat som anpassas efter årstid.

 

Solvärmelaster

För att fastställa att solinstrålningen inte tillför oönskad mängd värme under varmare delen av året installeras solavskärmningar.

 

Att tänka på som hyresgäst

Som hyresgäst är det viktigt att kontoret är möblerat enligt det som angivits vid inflyttning. Förändras behovet av möblering så ta kontakt med oss.

 

 

Fuktsäkerhet

Byggnaden har ett fullgott skydd mot fukt, detta genom takavattning och fasadmaterial som säkerhetsställer att fukt inte kan tränga in i fastigheten.

 

Att tänka på som hyresgäst

Om du som hyresgäst har misstankar om eller upplever problem med inläckage eller fukt så ska du göra en felanmälan till Akademiska Hus.

 

Ljud

Det kan vara störande ljud eller ljud som kan skada hörseln. I undervisningslokaler finns det krav från Arbetsmiljöverket vilka ljudnivåer som inte ska överstigas. När man pratar om undervisningslokaler ska ljudet från installationer etc inte överstiga 35 dba, för kontor är det 40 dba.

 

Detta ingår i vårt arbete med ljud i en byggnad:

· Ljud från installationer

· Luftljudsisolering

· Stegljudsisolering

· Stänga ut ljud utifrån

 

Det tas ej hänsyn till verksamhetens egna ljud, som från datorer, skrivare med mer. Ljud från installationer kan höras om man lyssnar efter detta, det märks när ventilationen stänger av på kvällar.

 

Att tänka på som hyresgäst

Det är viktigt att ni gör en felanmälan om ni upplever ljudrelaterade problem.

Ljus

En bra ljusmiljö är viktigt både för hälsan och prestationen. Ljus har betydelse för regleringen av dygnsrytm, sömn- och vakenhetsrytm, humörreglering och aktivering. Det finns rekommenderande riktvärden på belysningsstyrka för allmänbelysning och platsbelysning för olika lokal/arbetsfunktioner. Krav finns även på tillgång till dagsljus i bostäder och lokaler.

 

I byggnaden finns närvarostyrd belysning som regleras på olika sätt beroende rummets funktion, detta ger även en positiv effekt på byggnadens energiförbrukning.

 

Att tänka på som hyresgäst

Som hyresgäst är det viktigt att kontoret är möblerat enligt det som angivits vid inflyttning. Förändras behovet av möblering så ta kontakt med oss.

Rumsklimat

För att hålla ett optimalt inomhusklimat  finns det klimatgardiner installerade på fastigheten. Byggnaden är certifierad som miljöbyggnad vilket innebär att klimatgardinerna är anpassade efter gällande miljökrav.

 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller.Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén.

Entréer och hissar 

Framför huvudentrén är underlaget hårdgjort och lutningen anpassad för rörelsehindrade. Automatiska dörröppnare finns i stora entrén. Hiss finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan nås med rullstol. Det finns trappor i byggnaden. Godkända ledstänger finns.

RWC 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan.