Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se
Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se

Bokslutskommuniké 2023: Utmanande förutsättningar påverkar resultatet

Tisdag, 6 februari 2024

Bokslut 2023.

Akademiska Hus visar ett sämre resultat före skatt än föregående år, vilket främst är en effekt av sjunkande fastighetsvärden. Även förvaltningsresultatet är sämre än föregående år, då de indexreglerade hyresintäkterna inte fullt ut har kompenserat för ökade kostnader. Trots det försämrade resultatet har Akademiska Hus en god finansiell stabilitet med en soliditet på 48 procent och under året har bolaget investerat cirka 2,7 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnationer.

Bokslutskommunikén 2023 i sammandrag:  

  • Hyresintäkterna uppgick till 7 511 Mkr (6 845).  
  • Driftöverskottet uppgick till 1 161 Mkr (1 246).  
  • Räntenettot uppgick till -868 Mkr (-452) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -298 Mkr (1 310).  
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 852 Mkr (1 036).  
  • Värdeförändringarna i förvaltningsfastigheter till –3 475 Mkr (1 108).   
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 491 Mkr (6 909).  
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 684 Mkr (2 551).  
  • Fastigheter har sålts till ett bokfört värde om 91 Mkr (714).   
  • Direktavkastning, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,9 procent (4,8) för de senaste 12 månaderna. 
  • Styrelsen föreslår utdelning om 2 218 Mkr (2 905).

– Under 2023 har fokus varit att anpassa oss och agera ansvarsfullt utifrån de utmanande förutsättningarna med förändrat ränteläge, lågkonjunktur, energikris och global osäkerhet. Dessa faktorer har påverkat både oss och våra kunders verksamheter, och visar sig också i vårt ekonomiska resultat. Trots det står Akademiska Hus stabilt på en god finansiell grund. Vi kommer fortsätta att i nära samarbete med våra hyresgäster utveckla campusmiljöerna på bästa sätt och kontinuerligt förbättra våra fastigheter för att möta framtidens behov, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.