English
Kundservice
Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

Campusutveckling

Att våra campusområden utvecklas och ger lärosäten rätt förutsättningar över tid är avgörande för oss som företag. Nyckeln till framgång är att hitta nära och bra samarbetsformer med våra kunder där vi kan omsätta visioner till konkreta utvecklings- och handlingsplaner.

Mer information

Lediga lokaler

Våra kunskapsmiljöer är dynamiska platser där kärnan handlar om utbildning och forskning men också företagande och innovation. Vi har moderna labb och kontor till uthyrning på flera av våra campus.

Mer information

Kundservice

· Måndag 12 februari, 2024

Akademiska Hus moderniserar sin största byggnad i Uppsala

Förbättrade studieplatser, grönare innergårdar, fler energiåtgärder, mer välkomnande entréer och ett nytt kliniskt träningscentrum. Det är exempel på insatser som genomförs tillsammans med Uppsala universitet för att förbättra användarupplevelsen i Akademiska Hus största byggnad i Uppsala, Biomedicinskt centrum (BMC), där universitetet bedriver spjutspetsforskning och utbildning i framkant.

BMC, som ligger i de södra delarna av centrala Uppsala, byggdes i etapper från slutet av 1960-talet fram till 1985. Byggnaden har sedan dess försetts med flera tillbyggnader och består idag av över 105 000 kvadratmeter som till övervägande del innehåller laboratorie- och undervisningslokaler med tillhörande kontor och studentytor. Här är cirka 1 500 medarbetare och 4 500 studenter verksamma.

– Tillsammans med Uppsala universitet vill vi försäkra oss om att den fysiska miljön kommer att hålla hög kvalitet i många år, och att BMC fortsätter att vara ett attraktivt campus. En stor del av arbetet går ut på att göra byggnaden än mer energieffektiv, något som är av största vikt för oss och vårt mål att bli klimatneutrala, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.

Energibesparingar på över 3 GWh

BMC har idag ungefär 10 000 fönster som är närmare 40 år gamla och därmed behöver förbättras för ökad energiprestanda och inomhuskomfort. I stället för att byta till nya fönster har Akademiska Hus valt en metod där de gamla fönstren behålls men kompletteras med extra energiglas, i de fall där detta saknas. Sett över en 30-årsperiod genererar återbruket en lägre klimatpåverkan omfattande över 650 000 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) jämfört med om nya fönster hade köpts in.

Även yttertaken har setts över och fått ny beläggning och isolering. Taken förses också med solceller och totalt installeras nästan 1 200 paneler som årligen beräknas producera 440 000 kWh hållbar el. En laboratoriebyggnad som BMC har höga ventilationsflöden och ventileras dygnet runt för att upprätthålla rätt nivåer. En luftflödesoptimering har gjorts som syftar till att minska ventilationens ”stand by-förluster” när lokalerna inte används under nätter och helger. Sammantaget bidrar alla energioptimeringar som görs i BMC till att behovet av fjärrvärme kan minska med nära 3,2 GWh per år, motsvarande uppvärmningsbehovet för cirka 320 villor.

Attraktivare publika stråk och grönare miljöer

De största visuella förändringarna sker i de centrala och publika stråken där de flesta studenter och besökare rör sig. Här kommer entréerna att göras mer välkomnande och studieplatserna som idag finns på två våningsplan fräschas upp. Byggnadens cykelparkeringar struktureras om och möjliggör gröna ytor som förses med växter och möbler. Satsningen på utemiljöerna bidrar till ökad biologisk mångfald och stärker samtidigt möjligheterna till ett hälsosamt liv genom att göra det lätt och lockande att välja cykeln eller ta en paus utomhus.

Nytt kliniskt träningscentrum

För att möta Uppsala universitets behov av lokaler i samband med att ett helt nytt utbildningsprogram startar hösten 2024, kommer BMC på initiativ av universitetet också att utrustas med ett cirka 1 600 m2 stort kliniskt träningscentrum. Lokalen blir en viktig del i utbildningarna för fysioterapeuter, arbetsterapeuter, apotekare och läkare. Här kommer lärande kunna ske genom träning och rollspel i miljöer och sammanhang som påminner om den faktiska situationen i arbetslivet.

– BMC är sedan starten för drygt 50 år sedan en av de största anläggningarna för biomedicinsk forskning i Europa. Jag tycker det är ytterst lovvärt att Akademiska Hus och Uppsala universitet nu gemensamt satsar på att uppgradera denna unika byggnad i stället för att bygga nytt, inte minst ur hållbarhets- och förnybarhetsperspektiv. Med dessa satsningar kommer BMC att fortsätta att vara ett landmärke inom life science och vi kommer kunna bedriva spjutspetsforskning och högkvalitativ utbildning även i framtiden, säger Pontus Aspenström, föreståndare vid Biomedicinskt centrum.

Arbetet med att utveckla och modernisera BMC pågår och väntas vara klart i slutet av 2024.