Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se
Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024: Fortsatt stabilt resultat och stabila fastighetsvärden

Fredag, 26 april 2024

Delårsrapport Q1 2024.

Akademiska Hus levererar ett i princip oförändrat och fortsatt stabilt resultat under årets första kvartal. Driftöverskottet ökar men motverkas av ett lägre räntenetto. Värdeförändringen avseende förvaltningsfastigheter var positiv, trots oförändrade direktavkastningskrav. Soliditeten uppgick till 49 procent vid kvartalets utgång.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 992 Mkr (1 897).
  • Driftkostnaderna uppgick till 374 Mkr (405).
  • Räntenettot uppgick till -262 Mkr (-166) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -20 Mkr (-99).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 112 Mkr (1 128).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 353 Mkr (-354).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 448 Mkr (675) och periodens resultat till 1 152 Mkr (536).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 558 Mkr (424).
  • Fastigheter har under kvartalet sålts till ett värde om 30 Mkr (95). Realisationsresultatet uppgick till 3 Mkr (4).
  • Direktavkastning, exklusive fastigheter under uppförande uppgick till 4,9 procent (4,8) för de senaste 12 månaderna.

– I en instabil omvärld fokuserar vi, liksom andra samhällsaktörer, på civil beredskap ur olika perspektiv. Under pandemiåren lärde vi oss hur viktigt det är att snabbt kunna ställa om verksamheten. För att säkra vår egen verksamhet och för att säkerställa att lärosätena ska ha fysiska förutsättningar för att fortsätta med utbildning och forskning även i kristid jobbar vi nu med frågor kring vår roll i totalförsvaret, upprättar kontinuitetsplaner på kort och lång sikt, samt stärker vår cybersäkerhet ytterligare, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.