Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Thomas Gustafson
Drifttekniker
072 215 67 80
thomas.gustafson@akademiskahus.se

Lotta Erngren
Fastighetsförvaltare
070 388 32 15
lotta.erngren@akademiskahus.se

Henrik Bosell Olsson
Teknisk förvaltare
072 588 32 30
henrik.bosellolsson@akademiskahus.se

Ulls hus

Ullshus.jpg

Kortfakta

Adress: Almas Allé 8

Adress 2: Godsmottagning Ulls gränd 1, Uppsala

Anl. nr: C0004250

Byggår: 2015

Arkitekt: Ahrbom & Partner AB,

Ulls hus är den naturliga centrumbyggnaden för Ultuna och utgör den nya huvudentrén där studenter, anställda och besökare samlas. Huset reser sig omkring en inbyggd innegård som utgör campusets centrala mötesplats och erbjuder en genväg till bibliotek och restaurang.Gårdens golv består av ljust grus och granithällar och här finns trämöbler som enkelt kan flyttas mellan sol och skugga. Man har valt att använda enbart en träart, kinesisk sekvoia, vilket bidrar till en lugn och stark karaktär och en fontän med bronsskiva på stensockeln bidrar med ett rofyllt porlande. Härifrån ser man också det vackra sedumtaket som växlar färg beroende på årstid.Här huserar universitets administration och ledning tillsammans med nya forsknings- och utbildningsklustret för landskap och samhälle. I byggnaden finns också ritsalar, gemensamma undervisningslokaler och kontor.

Byggnadsguide

Ljus

En bra ljusmiljö är viktigt både för hälsan och prestationen. Ljus har betydelse för regleringen av dygnsrytm, sömn- och vakenhetsrytm, humörreglering och aktivering. Det finns rekommenderande riktvärden på belysningsstyrka för allmänbelysning och platsbelysning för olika lokal/arbetsfunktioner. Krav finns även på tillgång till dagsljus i bostäder och lokaler. 

 

I byggnaden finns närvarostyrd belysning som regleras på olika sätt beroende rummets funktion, detta ger även en positiv effekt på byggnadens energiförbrukning. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Som hyresgäst är det viktigt att kontoret är möblerat enligt det som angivits vid inflyttning. Förändras behovet av möblering så ta kontakt med oss.    

 

Ljud

Det kan vara störande ljud eller ljud som kan skada hörseln. I undervisningslokaler finns det krav från Arbetsmiljöverket vilka ljudnivåer som inte ska överstigas. När man pratar om undervisningslokaler ska ljudet från installationer etc inte överstiga 35 dba, för kontor är det 40 dba.  

 

Detta ingår i vårt arbete med ljud i en byggnad: 

 • Ljud från installationer  
 • Luftljudsisolering 
 • Stegljudsisolering 
 • Stänga ut ljud utifrån 

 

Det tas ej hänsyn till verksamhetens egna ljud, som från datorer, skrivare med mer. Ljud från installationer kan höras om man lyssnar efter detta, det märks när ventilationen stänger av på kvällar. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Det är viktigt att ni gör en felanmälan om ni upplever ljudrelaterade problem.  

Ljud

Det kan vara störande ljud eller ljud som kan skada hörseln. I undervisningslokaler finns det krav från Arbetsmiljöverket vilka ljudnivåer som inte ska överstigas. När man pratar om undervisningslokaler ska ljudet från installationer etc inte överstiga 35 dba, för kontor är det 40 dba.  

 

Detta ingår i vårt arbete med ljud i en byggnad: 

 • Ljud från installationer  
 • Luftljudsisolering 
 • Stegljudsisolering 
 • Stänga ut ljud utifrån 

 

Det tas ej hänsyn till verksamhetens egna ljud, som från datorer, skrivare med mer. Ljud från installationer kan höras om man lyssnar efter detta, det märks när ventilationen stänger av på kvällar. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Det är viktigt att ni gör en felanmälan om ni upplever ljudrelaterade problem.  

Fuktsäkerhet

Byggnaden har ett fullgott skydd mot fukt, detta genom takavattning och fasadmaterial som säkerhetsställer att fukt inte kan tränga in i fastigheten. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Om du som hyresgäst har misstankar om eller upplever problem med inläckage eller fukt så ska du göra en felanmälan till Akademiska Hus. 

Värme

För att minska energianvändningen vid uppvärmning av byggnaden används system som omvandlar värme från solen, byggnaden har även en termostat som reglerar att temperaturen hålls på en jämn och optimal nivå.   

 

Att tänka på som hyresgäst

Radiatorerna är inställda för att tillsammans med ventilationen säkerställa ett bra klimat i rummen. Det är därför viktigt att man inte tillför extra värme, det kan förstöra systemet. Ta kontakt med oss om ni upplever obehag.  

Miljöbyggnad

UllsHus uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.  

Solavskärmning

Solavskärmningen ska hålla borta solvärmelasten under den delen av året som byggnaden är behov av komfortkyla, dvs att under resterande tid på året så behövs solvärmelasten för att minska rumsuppvärmningen i byggnaden. 
Solavskärmning ska inte förväxlas med det bländningsskydd, vilket oftast är en gardinfunktion som kan ägas/förvaltas av hyresgästen (regleras med gränsdragningslistan).

Ventilation

Allmänt 

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. För att ge värme och motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar. 

 

Kontor 

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde.

Normaltemperaturen går att påverka något via en rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare. 

 

 

Mötesrum 

I mötesrum forceras ventilationen av en koldioxidgivare som ökar luftflödet när koldioxiden blir för hög. 

Normaltemperaturen går att påverka något via en rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare. 

 

 

Konferensrum 

I konferensrummen forceras ventilationen av en koldioxidgivare som ökar luftflödet när koldioxiden blir för hög. 

Normaltemperaturen går att påverka något via en rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare. 

 

 

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt igen via en tryckknapp, Ventilationen fortsätter då under inställd tid.

 

Belysning och el

Kontor och arbetsplatser

Lysrörsarmaturer är försedda med högfrekvensdriftdon (HF-don) för flimmerfritt ljus.

Belysning tänds, släcks och ljus regleras via dragströmbrytare. Om belysning är tänd och ingen befinner sig i rummet släcks belysningen automatiskt via närvarodetektorer efter inställd tid.

Grupprum

Armaturer i tak kan ljus regleras.

Övriga utrymmen
I korridorer utgör vissa lysrörsarmaturer s.k. ledbelysning. Armaturerna tänds och släcks tillsammans med ordinarie belysning. Efter inställd tid tänds dessa armaturer via närvarodetektorer. 

Belysning i toaletter styrs lokalt med rörelsedetektorer. 

Belysning i korridorer och trapphus är tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen via rörelsedetektorer. 

 

Avfall

I miljöstation på Ulls gränd 1, sorteras hushållsavfall i fraktionerna:

 • Komposterbart
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Pappförpackningar

 

I miljöstation på Ulls gränd 1, lilla soprummet D205, sorteras hushållsavfall i fraktionerna:

 • Brännbart
 • Wellpapp
 • Returpapper, tidningar, kontorspapper

 

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen ansvarar själv för hopsamling och borttransportering av:

 • Grovsopor
 • Lastpallar
 • Emballage
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Elektronikskrot
 • Metallskrot

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta

 

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss. Totalt fem hissar finns i byggnaden varav tre är tillgänglighetsanpassade.

 

RWC och vilrum 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan.

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

 

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

 

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.