Till navigation Till innehåll (s)

Framtidens lärandemiljöer

Miljöer som stödjer pedagogik och lärande utvecklas bäst i nära samverkan med användare. Därför har Akademiska Hus en nationell satsning på lärandemiljöer som bygger på samarbete med lärosätena i gemensamma projekt och kompetensutveckling.

Flexibla, hybrida, inkluderande och varierande lärandemiljöer är något vi kommer att se mer av i framtiden. Rum för lärande har sett ut på ungefär samma sätt de senaste 100 åren men någonting håller på att förändras. Vi möter ett kraftigt ökat intresse för lärandemiljöer som stödjer studentaktiva pedagogiska metoder och som tar vara på digitaliseringens möjligheter. Därför har Akademiska Hus sedan några år en särskild satsning på framtidens lärandemiljöer.

Våra utvecklings- och innovationsprojekt syftar alltid till att öka inslaget av miljöer som stödjer studentaktivt lärande och sker alltid i nära samverkan med lärosätet. Det kan till exempel handla om rum som tillåter flexibilitet, gradängsalar för interaktiva undervisningsmoment, ALC-salar, studieytor och grupprum, makerspaces eller andra innovativa miljöer. Det enskilda lärosätets förutsättningar och behov styr.

Studion i A Working Lab, Chalmers campus Johanneberg

Behovsdialog

Behovsdialog är en metod för utveckling av lärandemiljöer som stödjer studentaktivt lärande. Den följer en designprocess, från behovsidentifiering till konkreta förslag på lösningar och har utvecklats tillsammans med fastighetschefer vid några av Sveriges lärosäten. Behovsdialogen är ett systematiskt sätt att ta sig an komplexa utmaningar med många behovsägare, i fallet med lärandemiljöer tex lärare, studenter, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, lokalplanerare, inredare, av- och it-tekniker med flera.
En behovsdialog startar oftast tidigt i samband med planering av utvecklingsprojekt eller lokalförändringar. Metoden kan användas i olika skalor från campusövergripande handlingsplaner till koncept för önskade miljöer eller enskilda lokalutvecklingsprojekt som tex anpassning av en lärosal.

Resultatet av en behovsdialog ser olika ut beroende på vilken typ av utmaning som hanterats. Det kan vara rådgivande inför komplexa ställningstaganden eller peka ut en riktning innan man går in i en förstudie. Det kan också handla om att ta fram tidiga skisser eller ett underlag för en programhandling.

Se en kort introduktion här: