Vårt energiarbete

En central del i vår strävan mot klimatneutralitet är att minska det faktiska energibehovet i våra fastigheter. Vi har som mål att halvera mängden levererad energi fram till år 2025, med år 2000 som basår. Stor kraft läggs också på att påverka energisystemet mot en mer hållbar energiförsörjning samt att efterfråga och skapa ny förnybar energi.

Akademiska Hus har sedan många år tillbaka arbetat för att hitta energieffektiva lösningar för fastigheterna vi äger och förvaltar. Vårt energiarbete handlar både om att använda mindre energi och att använda den rätt. Våra fastigheter ska ha väl utformade och energieffektiva system och driftslösningar. Genom ett särskilt fokus på driftoptimering i vårt befintliga bestånd minskar vi energianvändningen stadigt men ett stort fokus ligger även på att låta våra nyproduktioner bli energieffektiva. Ett exempel på det är att vi redan tidigt i utvecklingsarbetet för nya byggnader undersöker möjligheten att tillvarata överskottsenergi mellan närliggande byggnader. På så sätt kan vi minska behovet av levererad energi.

Vår satsning på solenergi är ett av bidragen till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Runt om på våra campus har vi i dagsläget 50 solcellsanläggningar som årligen genererar över 4 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Vi tar nu ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som när de står klara bidrar till att vår totala mängd solel kommer att uppgå till över 6 miljoner kWh per år.

Tillsammans med kunder och andra aktörer driver vi innovationsprojekt som på olika sätt syftar till att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter. I Göteborg byggs ett hybridhus med trästomme, A Working Lab där hållbarhet är en del av husets DNA. Huset drivs till exempel med DC-teknik och solel och med digital teknik kommer huset optimeras för en så energieffektiv drift som möjligt.

Akademiska Hus energistrategi

Vår energistrategi grundar sig i tre delar som var och en har som mål att göra faktisk påverkan.