Till navigation Till innehåll (s)

Vårt energiarbete

Vi arbetar för ett fastighetsbestånd där klimatpåverkan från varje byggnad minimeras genom långsiktigt hållbara val gällande konstruktion och teknik. Byggnaders energibehov ger störst bidrag till klimatpåverkan inom fastighetsdrift. Byggnader med god energiprestanda är därför grundläggande för att framtidssäkra fastighetsbeståndet.

Klimat-illustration.png

Akademiska Hus har en tydlig målsättning om att minska energianvändningen i vår verksamhet. Till 2025 ska mängden levererad energi, inklusive våra kunders verksamhetsenergi, minska till hälften av vad den var år 2000. Vi grundar våra beslut avseende klimat- och energieffektiviserande åtgärder inom fastighetsdriften på parametrarna minskad energianvändning och ekonomi och arbetar för att utveckla kalkylmodeller och inköpsstrategier som ger ökad klimatnytta. I ett investeringsförfarande ska alltid alternativa lösningar tas fram och ställas mot varandra. Vi strävar efter att all inköpt energi ska vara fossilfri och verkar för en ökad spårbarhet från produktionskälla till vår faktiska användning.  
För att nå det övergripande energimålet och samtidigt bidra till klimatmålsättningen, verkar vi inom tre huvudsakliga områden – Minska, Samverka och Främja.

 

Klimat- och energiarbete.png

 

  • Minska
    Primärt fokus ligger på att minska energibehovet i fastighetsbeståndet och här lägger vi stor tonvikt i vårt dagliga arbete. Med energieffektiva tillgångar skapar vi ekonomiska och hållbarhetsmässiga värden, vilket gynnar såväl oss som vår kund. Att säkerställa ett lågt energibehov i våra byggnader är alltid det första steget i vårt energiarbete innan vi går vidare med att titta på hur vi tillför energi.
  • Samverka
    Genom samverkan mellan fastigheterna i vårt samlade bestånd tar vi tillvara över- och underskott av energi mellan byggnaderna så att vårt sammantagna energibehov kan minska. Om möjligt, så samverkar vi med energileverantörernas system i syfte att optimera energileveransen ur effekt- och klimathänseende. 
  • Främja
    Vi främjar användandet av energi med låg klimatbelastning genom att uppmuntra installation av anläggningar för lokal förnybar energi. Vi stimulerar även energibranschen genom att aktivt efterfråga en leverans av värme och kyla med låg klimatpåverkan. 

Övrig fastighetsdrift

Utöver ett högt fokus på att reducera såväl energibehov som klimatpåverkan från energianvändningen i fastighetsdriften så adresserar vi även klimatpåverkan från andra aktiviteter, exempelvis genom att upphandla markskötsel med låg klimatpåverkan, successivt fasa in mer klimateffektiva kylmaskiner samt att fokusera på minskat läckage av köldmedier i befintliga kylsystem. 

Den egna verksamheten

I vår egen verksamhet satsar vi intensivt på kunskapshöjande aktiviteter inom hållbarhet och klimat, för att öka medvetenheten och engagemanget hos alla medarbetare kring de utmaningar vi står inför. Vi tror att alla kan vara med och bidra, oavsett roll eller funktion, och att det är genom de kompetenta, nyfikna och motiverade medarbetarna som vi åstadkommer stor skillnad. Vi adresserar verksamhetens klimatavtryck i huvudsak genom att styra mot minskat resande med flyg samt att aktivt främja och uppmuntra hållbara pendlingsresor för våra medarbetare. 

Solen ger oss energi

I dagsläget har Akademiska Hus totalt 141 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen producerar 12 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Till och med år 2024 planerar vi att ta ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel beräknas uppgå till drygt 14 miljoner kWh per år.