Till navigation Till innehåll (s)

Finansiering

Akademiska Hus har funnits som låntagare på den publika marknaden sedan 1996 då ett domestikt Medium Term Note program (MTN) respektive certifikatprogram etablerades. I takt med att balansräkningen vuxit har ytterligare lånefaciliteter etablerats, 1997 ett Euro Commercial Paper program (ECP) och 1998 ett Euro Medium Term program (EMTN).

Akademiska Hus ekonomiska mål

  • Kapitalstruktur: Soliditeten ska uppgå till mellan 35 och 45 procent. Soliditet ska definieras som ”eget kapital i relation till summa eget kapital och skulder”.

  • Lönsamhet: Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 6,0 procent. Definition: Avkastning på operativt kapital ska definieras som ”resultat före skatt exklusive värdeförändring finansiella instrument och räntenetto i relation till genomsnittligt operativt kapital”. Operativt kapital ska definieras som eget kapital plus nettolåneskuld.

  • Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga besluten om utdelning ska beakta genomförandet av bolagets strategi, den finansiella ställningen samt kapitalstrukturmålet fastställt av ägaren. 

  • Målen ska vara långsiktiga och utvärderas över en konjunkturcykel.
KTH_bibliotek_Sthlm_puff.jpg

Finansblad

Våra finansblad utkommer en gång om året och innehåller en kort beskrivning av företaget, något om våra fastigheter, hyresgäster och vår förvaltning samt lite om finansieringsverksamheten under det gångna året.