Vår syn på hållbarhet

Akademiska Hus har sedan starten för drygt tjugo år sedan arbetat aktivt, målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vi väger alltid in faktorer om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet när vi planerar för ny- och ombyggnationer av fastigheter och campusområden.

Det nya Studenthuset på Frescati i Stockholm är ett energimässigt föregångshus. Det har en geo-energilösning för värme och kyla.

Vi är ledande bland Sveriges fastighetsbolag när det gäller energieffektiviseringar och klimatoptimering i fastigheter och vi arbetar i samverkan med våra hyresgäster för att nå ett av våra viktigaste hållbarhetsmål: att minska andelen levererad energi med 50 procent till år 2025. 

Lika viktigt som att vara ledande i branschen när det gäller energieffektiviseringar och klimatoptimering i fastigheter är att skapa värde för ägare, intressenter och kunder samt att vara en god arbetsgivare åt våra drygt 400 medarbetare. 

Miljösamordnare i hela landet

Våra medarbetare arbetar varje dag med att förbättra vår verksamhet ut ett hållbarhetsperspektiv. Vi har medarbetare med specialistkompetens inom miljö och arbetsmiljö på flera ställen runt om i landet, som förutom samordning av det lokala hållbarhetsarbetet, ingår i ett företagsgemensamt nätverk för hantering av Akademiska Hus gemensamma hållbarhetsfrågor från såväl interna som externa intressenter.

Med ett strategiskt fokuserat arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Fyra övergripande hållbarhetsmål

Akademiska Hus övergripande hållbarhetsmål är baserade på de belastningar som våra byggnader och verksamheter - direkt och indirekt - ger upphov till. Ett av hållbarhetsmålen är att arbeta för en helt olycksfri arbetsplats. Vår målsättning ­kräver samarbete och gemensamma överenskommelser med ­branschens alla aktörer. Läs mer om våra hållbarhetsmål här. 

Läs mer om Cookies