Till navigation Till innehåll (s)

Vår syn på hållbarhet

I rollen som en av Sveriges största byggherrar och fastig­hetsförvaltare har vi stora möjligheter att bidra till ett mer hållbart samhälle och det är när vi arbetar nära till­sammans med våra kunder som vi når bäst resultat.

vår-syn-på-hållbarnet.jpg

Vi baserar vårt hållbarhetsarbete på Global Compacts tio principer och tar ut riktningen för arbetet genom att basera vårt värdeskapande på FN:s globala hållbarhetsmål. Hållbarhetsperspektiven är djupt integrerade i hela verk­samheten och våra mål och aktiviteter stödjer väl de globala mål och tillhörande delmål som vi bedömt vara mest prioriterade. På så sätt bidrar vi till att nå de globala målen.

Värdeskapande kunskapsmiljöer

Med klimatsmarta och innovativa investeringar på våra campusområden och med ett affärsmässigt förhållnings­ sätt skapar vi värde och långsiktig nytta för både våra intressenter och miljön. Vi ger de sociala perspektiven kring välbefinnande och tillgänglighet stort fokus.

Resurseffektiv verksamhet

Vi använder de tillgångar vi har och de resurser vi tar i anspråk på ett effektivt sätt för att minska belastningen på miljön. Samverkan kring innovation är centralt och bygger en hög utvecklingsförmåga.

Ansvarsfulla relationer & omsorg om människor

Vi strävar efter hög transparens i relationen med våra kunder för att skapa förståelse för vår roll och vårt uppdrag. Vi ställer tydliga krav på hög etik både hos oss själva och av våra leverantörer, så att vi tillsammans kan bidra till ett hållbart samhälle. Genom att arbeta proaktivt för en hälsosam och säker arbetsmiljö för medarbetare såväl som kunder och leve­rantörer så utvecklar vi branschen och stärker relatio­nen med våra intressenter.