Till navigation Till innehåll (s)

Utomhusmiljöer

På campus runt om i landet har vi stora tillgångar i form av grönområden och gröna vackra mötesplatser utomhus. Utomhusmiljöerna är en resurs som, rätt använd, kan bidra till ett ökat välmående, en god hälsa och stärkta förutsättningar för lärande och arbete.

Som en av Sveriges största markförvaltare är utomhusmiljöerna kring våra fastigheter en central del av vårt arbete. Campus är ofta är rika på gröna miljöer och utgör därför en viktig plattform för ekologiska, miljömässiga och sociala nyttor. Genom att jobba strategiskt med utvecklingen av utemiljöer kan vi tillgodose många olika behov och skapa kvaliteter som är viktiga för såväl människa som omgivande miljö och ekosystem. Rätt utvecklade är de gröna miljöerna en viktig resurs på campus, som lärandemiljö, som plats för återhämtning och för en hållbar prestation.

Avstressande inverkan

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, och prestationsförmåga. Forskning visar att gröna miljöer av rätt kvalitet kan göra en plats mer avstressande och stimulerande och påverka återhämtning och koncentrationsförmåga positivt. Genom att fokusera på den gröna miljön och dess ekosystem så kan den biologiska mångfalden bevaras och stärkas samtidigt som vi skapar miljöer som är bra för välmåendet. I planeringen av utemiljöerna beaktar vi även trygghetsperspektivet, en fråga som blir allt viktigare i dagens samhälle.

Fokus och arbete

Utemiljön på campus kan användas för såväl återhämtning som arbete och studier. Arbete eller studier utomhus har många fördelar så som dagsljus och frisk luft, mer variation, fysisk aktivitet samt mindre stillasittande. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla och skapa attraktiva utemiljöer som förenklar vardagen på campus.

Aktivitet och rörelse

Våra utemiljöer ska inbjuda till aktivitet och rörelse som förbättrar minnet och ger ökad koncentration och stresstålighet. Arbeta och studera utomhus eller lunchjogga och avsluta med ett pass i utegymmet.