Till navigation Till innehåll (s)

Användarvillkor för Mitt Campus

1. Allmänt

1.1 Akademiska Hus Aktiebolag med organisationsnummer 556459–9156, (“Akademiska Hus”, “vi”, ”våra” eller ”oss”) tillhandahåller en tjänst (”Mitt Campus”) genom inloggning på www.akademiskahus.se (”Mina Sidor”) och genom en applikation (“Appen”).

1.2 Genom Mitt Campus ger vi dig som användare en bättre upplevelse av ditt campus och förenklar din vardag. Du väljer själv om du vill använda Mitt Campus genom att registrera ett konto eller utan att använda ett konto. I Mitt Campus samlar vi all information som vi tror att du behöver och du kan själv välja vilket campus och vilka byggnader du vill ha information om. Utifrån detta skapar vi ett personligt flöde för dig med uppdaterad information, kartor, kontaktuppgifter, service, nyheter och störningar som kan komma att påverka dig i din vardag. I Mitt Campus kan du även skapa felanmälningar avseende ditt campus som du enkelt kan följa och lämna feedback på.

1.3 Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller när du i) registrerar ett konto och använder Mitt Campus genom att logga in på Mina Sidor eller i Appen; eller ii) när du använder Mitt Campus i Appen utan att registrera ett konto. Du godkänner villkoren genom att skapa ett konto eller ladda ner appen. Genom att godkänna Villkoren åtar du dig att följa dem för användning av Mitt Campus. Att godkänna Villkoren innebär att du garanterar att du har förstått Villkoren, att du förbinder dig att följa Villkoren och att de uppgifter som du lämnar är uppdaterade och korrekta.

1.4 Om du representerar en juridisk person accepterar du Villkoren både för din egen räkning och för en sådan juridisk person. Du garanterar även att du har rätt att acceptera Villkoren å den juridiska personens vägnar. 
1.5 Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Akademiska Hus avseende användningen av Mitt Campus, såvida inte annat uttryckligen har avtalats i skrift.

2. Registrering av konto

2.1 Du väljer själv om du vill registrera ett konto för att använda Mitt Campus. Om du registrerar ett konto för Mitt Campus innebär det att:

  • du kan spara de val och inställningar du gör för Mitt Campus, så som språk, ditt campus och din favoritbyggnad;
  • du kan spara dina favoritkontakter;
  • du får anpassad information om ditt campus och dina favoritbyggnader; och
  • du kan följa och se historik över de felanmälningar som du har gjort.

2.2 Du måste vara 16 år för att registrera ett konto och använda Mitt Campus genom detta konto. Om du är under 16 år krävs din målsmans/ dina målsmäns samtycke för att få registrera ett konto.

2.3 För att registrera ett konto för Mitt Campus måste du registrera namn, e-postadress och lösenord.

2.4 Det är bara möjligt att ha ett (1) konto per användare.

2.5 Du åtar dig att se till att ingen annan än du själv kan använda inloggningsuppgifterna. Du får inte avslöja lösenord för någon obehörig person och ska se till att alla dokument som avslöjar användarnamnet (e-postadress) och lösenordet lagras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst till informationen. Du måste omedelbart ändra lösenordet eller meddela Akademiska Hus om du misstänker att dina inloggningsuppgifter har äventyrats.

3. Användarkrav m.m.

3.1 Du ansvarar själv för att användandet av Mitt Campus inte är olagligt eller orsakar skada eller olägenhet för någon annan. Akademiska Hus följer svensk lag och har rätt att ta bort sådant som på något sätt är olämpligt eller olagligt.

3.2 Under förutsättning att du följer dessa Villkor ger Akademiska Hus dig en global, icke-exklusiv och evig rätt att visa och använda Mitt Campus på en enhet som du äger eller kontrollerar.

3.3 Om Akademiska Hus misstänker att kontot eller inloggningsinformation missbrukas eller om användningen på annat sätt bryter mot Villkoren, har Akademiska Hus rätt att stänga av dig. Akademiska Hus har rätt att, oavsett anledning, tilldela dig nya inloggningsuppgifter om du har ett konto. För det fall det visar sig att du använder Mitt Campus i strid med dessa Villkor är du skyldig att ersätta Akademiska Hus för alla rimliga kostnader och utgifter i samband med sådan användning.

3.4 Du kan avregistrera ditt konto och avinstallera Appen när som helst.

4. Underhåll och support m.m.

4.1 Även om det är Akademiska Hus ambition, kan vi inte garantera att Mitt Campus tillhandahålls helt utan tekniska störningar. Vi kan därför behöva begränsa åtkomsten till Mitt Campus med anledning av till exempel service, support, säkerhet eller av tekniska skäl.

4.2 Skulle det uppstå några problem med Mitt Campus, eller om du är missnöjd på något sätt, ska du kontakta Akademiska Hus så snart som möjligt. Våra kontaktuppgifter finns angivna nedan i punkt 11. Akademiska Hus strävar alltid efter att hitta en lösning på problemet så snart som möjligt.

4.3 Du är ansvarig för att skydda din tekniska utrustning mot obehörig användning, inklusive användning av lämpligt anti-virusprogram och brandvägg.

5. Särskilda villkor för dig som använder Appen

5.1 Nedladdning och användning av Appen är gratis.

5.1 Du laddar ner Appen i App Store eller i Google Play Store. I App Store respektive i Google Play Store finns krav på att du som användare av Appen uppfyller vissa särskilda villkor till förmån för Apple Inc. respektive Google LLC (”Appvillkoren”). Vid händelse av motstridigheter mellan Appvillkoren och Villkoren ska Appvillkoren äga företräde.

5.2 Du godkänner att Villkoren endast gäller mellan dig och Akademiska Hus och inte mellan dig och Apple Inc. respektive Google LLC. Akademiska Hus är ensamt ansvarig för Appen och dess innehåll.

5.3 Du bekräftar att Akademiska Hus ensamt ansvarar i enlighet med Villkoren för att bemöta alla krav från dig eller annan vad gäller Appen eller ditt innehav och/eller användning av Appen.

5.4 Du bekräftar att Apple Inc. respektive Google LLC inte har några skyldigheter vad gäller underhålls- och supporttjänster avseende Appen. Vid eventuella fel- eller prestandaproblem ska du kontakta Akademiska Hus direkt på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

5.5 För dig som använder App Store för att ladda ner Appen gäller också följande: 
a) Du godkänner att Akademiska Hus, och inte Apple Inc., ensamt ansvarar för Appen eller dess innehåll.

b) Du godkänner att din rätt att använda Appen endast ger dig möjlighet att använda Appen i Mac produkter som du äger eller kontrollerar och på ett sätt som är tillåtet enligt App Stores användarvillkor.

c) Du bekräftar att Akademiska Hus ensamt är ansvarigt i enlighet med dessa villkor för alla eventuella krav, förluster, skadeståndskrav, skador, utgifter eller kostnader som uppstår till följd av att eventuella garantier inte efterföljs, med undantag för sådana garantier som eventuellt lämnas av Apple Inc. Akademiska hus är också ansvarig för anspråk hänförliga till produktansvar, konsumentskyddslagstiftning och annan tillämplig lagstiftning.

d) Du godkänner att, i den händelse annan utomstående hävdar att Appen inkräktar på dennes immateriella rättigheter, Akademiska Hus ensamt, och inte Apple Inc., är ansvarig i enlighet med dessa villkor för undersökning, försvar, förlikning och avförande av alla sådana immaterialrättsliga krav.

e) Du försäkrar att (i) du inte befinner dig i ett land som lyder under embargo från USA, eller som av USA har betecknats vara ett ”terroriststödjande” land; och att (ii) du inte är registrerad på någon lista hos amerikanska myndigheter såsom förbjuden eller begränsad part.

f) Du åtar dig att utöver att följa App Stores användarvillkor även uppfylla eventuella tillämpliga avtalsvillkor från utomstående vid användning av Appen.

g) Du godkänner att Apple Inc. har rätt att inträda som part i Villkoren och har rätt att genomdriva Villkoren gentemot dig så som berättigad utomstående.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Mitt Campus, Mina Sidor och Appen och alla immateriella rättigheter som är associerade med dessa är och kommer alltid förbli Akademiska Hus exklusiva egendom med ensamrätt. Du har ingen rätt till eller intresse i Mitt Campus, Mina Sidor eller Appen eller de immateriella rättigheter som är associerade med dessa, med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.

6.2 Innehåll i Mitt Campus, Mina Sidor och Appen får inte användas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att du ska kunna utnyttja Mitt Campus enligt dessa Villkor och på avsett sätt.

7. Personuppgifter

Akademiska Hus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter relaterade till Mitt Campus. Information om Akademiska Hus behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

8. Ansvarsbegränsning

Akademiska Hus ansvar är begränsat till vad som följer av tvingande lag.

9. Avtalstid, uppsägning och ändringar

9.1 Villkoren börjar gälla när du för första gången loggar in med ditt konto för Mitt Campus eller laddar ner Appen och kommer gälla tills du avregistrerar ditt konto eller avinstallerar Appen.

9.2 Akademiska Hus har rätt att ändra Villkoren. Den senaste uppdaterade versionen av Villkoren finns publicerade på Mina Sidor och i Appen. Ändringar blir gällande när du godkänner Villkoren (när du loggar in till Mitt Campus) eller 30 dagar efter att Akademiska Hus informerat dig om ändringarna. Du har rätt att avsluta ditt konto och/eller avinstallera Appen omedelbart när du blir medveten om sådana ändringar.

10. Övrigt

10.1 Akademiska Hus har rätt att utveckla, utvidga, minska eller i övrigt ändra Mitt Campus design, tekniska specifikation, system eller andra funktioner.

10.2 Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav finnas ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga, och alla andra delar i Villkoren ska förbli gällande så långt som är tillåtet enligt tvingande lag.

10.3 Akademiska Hus har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan ditt skriftliga godkännande.

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller vill lämna klagomål eller göra anspråk kan du kontakta oss på vår e-mailadress info@akademiskahus.se eller ringa oss på telefonnummer 010 – 557 24 00. Vår postadress är Box 483, 401 27 Göteborg, Sverige.

12. Tillämplig lag och tvister

På dessa Villkor ska svensk lag tillämpas. Tvister eller anspråk som rör tolkning eller tillämpning av dessa Villkor ska avgöras i svensk allmän domstol.


Dessa villkor har fastställts av Akademiska Hus Aktiebolag den 5 maj 2020.