Till navigation Till innehåll (s)

Policyer och riktlinjer

Akademiska Hus hållbarhetsarbete vilar på FN Global Compacts 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption, men även på FN:s Globala Utvecklingsmål. Vi rapporter årligen enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Akademiska Hus styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete. Vd och företagsledningen sätter, i nära samarbete med bolagets hållbarhetchef, strategiska mål och planer. Det operativa arbetet drivs och koordineras av en utvecklingsgrupp med fokus på hållbarhet men med ett ansvar för operativt genomförande direkt tilldelat organisationens olika delar. Alla medarbetare har ett ansvar och uppmanas att aktivt bidra till hållbarhetsarbetet genom det dagliga arbetet.

Internrevisioner genomförs regelbundet och på ett sådant sätt att hela Akademiska Hus verksamhet revideras minst var tredje år. Lagefterlevnad kontrolleras varje år. Akademiska Hus bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen. Tillstånden följs upp kontinuerligt och utfall rapporteras till myndigheter enligt krav.

Här hittar du vår hållbarhetspolicy och uppförandekod för våra medarbetare och intressenter, samt de krav vi ställer på entreprenörer och leverantörer.

Byggarbetsplats, genre,webb.jpg