Till navigation Till innehåll (s)

Vår väg till klimatneutralitet 2035

Vi har en strategi för hur vi ska nå klimatneutralitet. Den ger oss tydlighet och vägledning i beslut och handling för att kunna nå vårt nya klimatmål – klimatneutralitet i hela värdekedjan till år 2035. 

Klimatneutrala 2035.png

Världens klimat förändras och tiden för att vända utvecklingen och bromsa klimatutsläppen i samhället är knapp. Akademiska Hus verksamhet är klimat- och resursintensiv. Därför behöver vi agera kraftfullt för att minska vår klimatpåverkan genom egna åtgärder och i samverkan med andra. 
 
Vår nya klimat- och energistrategi ger ytterligare kraft åt de många initiativ och projekt som redan banar väg för en mer hållbar bransch och för hur vi tillsammans skapar hållbara kunskapsmiljöer runt om i Sverige. 

Klimatansvar på riktigt

Såväl viktiga röster inom forskarvärlden som opinionsbildaren Greta Thunberg lyfter att det är för mycket snack och för lite verkstad när det gäller den gröna omställningen bland företag, organisationer och politiker. Och visst har de en poäng. Därför är det extra viktigt att vi i vår nya strategi inte bara säger vad vi ska nå, utan vi visar också hur vi ska ta oss dit. Vi har nu en tydlig definition av vad vi menar med klimatneutralitet och delmål för hur vi kan nå hela vägen fram.  

Bilbergska huset, Örebro universitet, 17-puff.jpg

Detta är nytt i klimatstrategin

Att ha mål för minskat klimatavtryck är inget nytt för oss på Akademiska Hus. Vi har länge arbetat ambitiöst för att minska vår klimatpåverkan. Den nya strategin innebär att vi nu accelererar det arbetet för att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan genom att identifiera tydliga områden som vi behöver utveckla och arbeta vidare med. Den innebär bland annat: 

  • Ett gemensamt mål – 2035. Tidigare hade vi specifika mål om klimatneutralitet för förvaltning av respektive projekt. Nu förtydligar vi och vässar vår ambition, med ett gemensamt mål för hela verksamheten. 
  • Tydligare delmål. Med hjälp av delmål preciserar vi takten för vår klimatreduktion.
  • Transparens om vägen framåt. Vi är inte ensamma som företag om att säga att vi ska nå klimatneutralitet, men vår strategi håller hög transparens och preciserar vad vi konkret ska göra för att nå våra mål och delmål. 
         I grova drag kan man säga att det finns två vägar till klimatneutralitet: kompensation och reduktion. En viktig del i vår strategi är att vi tydligt redovisar hur stor del av vår omställning som kommer nås genom faktisk klimatreduktion, och hur stor del kompensatoriska åtgärder som kan accepteras. Denna tydlighet skapar trovärdighet och transparens. Du hittar vår definition av klimatneutralitet i vår klimat- och energistrategi.
  • Process för minskad nybyggnation och mer cirkularitet. En viktig nyhet är att vi framöver kommer att arbeta utifrån en process för minskad nybyggnation. En behovsanalys i tidiga skeden skapar förutsättningar för en mer hållbar och långsiktig utformning och ett effektivt nyttjande som möter kundens nuvarande och framtida behov, samt stärker campusområdets identitet. I arbetet ska alternativa lösningar testas för att styra mot minskad nybyggnation och mot ett mer effektivt nyttjande av det befintliga fastighetsbeståndet, där nya tillägg är långsiktiga, robusta, cirkulära och där livscykeln för både byggnadens struktur och byggnadsdelar beaktas. En nyckelfråga blir den cirkulära omställningen med nya arbetssätt där vi säkrar att andra hand kommer i första hand. Läs mer under “Vi bygger hållbart” här. 
  • Ytterligare energifokus. Vi har sedan länge haft målsättningen att halvera mängden levererad energi från vad den var år 2000 till 2025. Denna målsättning ligger fast och innefattar all energi som levereras till Akademiska Hus, även våra kunders verksamhetsenergi. För att nå det övergripande energimålet och samtidigt bidra till klimatmålsättningen, verkar vi inom tre huvudsakliga områden – Minska, Samverka och Främja. Läs mer under “Vårt energiarbete” här.