Till navigation Till innehåll (s)

Så här behandlar Akademiska Hus personuppgifter

Akademiska Hus behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Akademiska Hus följer principerna i GDPR om att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt samt skyddar dina personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder. Nedan hittar du mer information om hur Akademiska Hus behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

______________

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Akademiska Hus Aktiebolag, org.nr. 556459-9156, med adress Box 483, 40127 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur får Akademiska Hus dina personuppgifter?

Akademiska Hus samlar in personuppgifter från dig, exempelvis när du kontaktar oss via sociala medier eller e-post, gör en felanmälan, ansöker om arbete hos oss, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Akademiska Hus kan även få personuppgifter från andra än dig, exempelvis din arbetsgivare, Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka uppgifter behandlas?

Akademiska Hus behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Beroende på situationen är det t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, befattning eller titel, personnummer, bankuppgifter, bild på dig, uppgift om matpreferenser eller allergier, inloggnings-ID, IP-adress, logg för exempelvis in- och utpassering.

Varför behandlas personuppgifter om dig?

Akademiska Hus behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden och ge en god service samt bedriva vår verksamhet effektivt och leverera välfungerande tjänster. Dina personuppgifter behandlas därför för olika ändamål i olika situationer, bland annat i syfte att:

 • kunna kontakta dig,
 • hantera, administrera och fullgöra avtal och dokument som är kopplande till dig,
 • ta fram material, såsom exempelvis namnlappar, till möten och evenemang,
 • följa upp deltagande vid möten och evenemang,
 • skicka nyhetsbrev och information om vår verksamhet,
 • hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör felanmälningar och förvaltning av våra lokaler,
 • säkerställa säkerheten genom att kunna kontrollera vilka personer som befinner sig i Akademiska Hus lokaler,
 • erbjuda användare behörighet till Akademiska Hus tjänster,
 • använda rätt underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar,
 • använda som underlag för Akademiska Hus verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system eller hållbarhet i samband med lokalanvändningen av våra lokaler; och
 • föra statistik samt arkivera korrekt enligt arkivregler.

Med vilken rättlig grund behandlas dina personuppgifter?

Akademiska Hus baserar sin behandling av dina personuppgifter på olika rättliga grunder beroende på syftet med behandlingen av uppgifterna. När behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtagande baserar vi behandlingen på vårt avtal eller på rättliga förpliktelser som åvilar oss på grund av krav i lag eller förordning. Behandlingen av dina personuppgifter kan även grunda sig på en intresseavvägning där vi har gjort bedömningen att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa situationer har du lämnat samtycke till vår behandling av dina personuppgifter och då utgör ditt samtycke den rättliga grunden för vår behandling.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Akademiska Hus och Akademiska Hus personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter

Överföring till tredje land

Akademiska Hus överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Akademiska Hus sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter som tillhör en hyresgäst gallras således som utgångspunkt när hyresförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?

Om du har lämnat samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få information om hur personuppgifterna behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Din begäran om tillgång till dina personuppgifter ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att tillräckligt säkert identifiera att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller kompletterade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Om du har synpunkter eller invändningar kring vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss. Du har vidare rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.