Så här behandlar Akademiska Hus dina personuppgifter

Akademiska Hus AB:s (”Akademiska Hus”) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Akademiska Hus skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

______________

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Akademiska Hus Aktiebolag, org.nr. 556459-9156, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Akademiska Hus dina personuppgifter?

Akademiska Hus samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via sociala medier eller e-post, gör en felanmälan, ansöker om arbete hos oss, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Akademiska Hus kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka uppgifter behandlas?

Akademiska Hus behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan t.ex. vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, uppgift om matpreferenser eller allergier, inloggnings-ID, IP-adress, logg för exempelvis in- och utpassering och bankuppgifter.

Varför behandlar Akademiska Hus uppgifter om dig?

Dina personuppgifter behandlas av Akademiska Hus för bland annat följande ändamål:

 • för att kontakta dig,
 • för att hantera och administrera dokument som är kopplande till dig,
 • för att ta fram material, såsom exempelvis namnbrickor till möten och evenemang,
 • för att följa upp deltagande vid möten och evenemang,
 • för att skicka nyhetsbrev och pressreleaser till dig,
 • för att skicka information till prenumeranter av ”Aktuellt på Campus”,
 • för att kontrollera vilka besökare som befinner sig i Akademiska Hus lokaler,
 • för att hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör felanmälningar,
 • för att erbjuda användare behörighet till Akademiska Hus tjänster,
 • för underlag vid fakturering och bokföring,
 • för att hantera och administrera arbetsansökningar,
 • för Akademiska Hus verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system och för att föra statistik.

När har Akademiska Hus rätt att behandla dina personuppgifter?

Akademiska Hus har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig under ett avtal som föreligger eller som ska ingås mellan dig och Akademiska Hus, eller som krävs för att fullgöra Akademiska Hus skyldigheter enligt gällande författningar. I andra situationer har Akademiska Hus rätt att behandla personuppgifter när bolaget har ett berättigat intresse att göra det, såsom för att kunna förmedla information om vår verksamhet när du anmält dig till en sådan tjänst.

Akademiska Hus har även rätt att behandla dina personuppgifter om du lämnat samtycke till behandlingen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Akademiska Hus och i förekommande fall av Akademiska Hus personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Akademiska Hus överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Akademiska Hus dina personuppgifter?

Akademiska Hus sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter som tillhör en hyresgäst gallras således som utgångspunkt när hyresförhållandet upphört, under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade. Vi får dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning eller radering av felaktiga uppgifter skickas till:

Akademiska Hus Aktiebolag
Carolin Åberg Sjöqvist
Box 483
401 27 Göteborg

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Akademiska Hus arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Akademiska Hus webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.