Till navigation Till innehåll (s)

Bolagsstyrning

Akademiska Hus AB (publ) är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av svenska staten. Företagets bolagsstyrning bedrivs utifrån tillämpning av svensk lagstiftning, Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

Akademiska Hus uppdrag är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. För att säkerställa att verksamhetens mål uppnås krävs en styrning av bolaget där ansvaret är tydligt fördelat mellan ägare, styrelse och ledning. Bolagsstyrningsrapporten beskriver struktur och processer för styrning och kontroll av verksamheten.

För ersättningar till ledande befattningshavare tillämpas principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. I Akademiska Hus förekommer inga rörliga ersättningar. 

Avvikelser från Svensk kod för Bolagsstyrning

Valberedning (kodregel 1.2-1.3, 2.1-2.7, 8.1 och 10.2)

Koden är främst skriven för bolag med spritt ägande. I dessa är valberedningen i första hand ett organ för aktieägare att bereda beslut i tillsättningsfrågor. För de statliga bolagen ersätts reglerna om valberedning av principerna om en strukturerad nomineringsprocess enligt statens ägarpolicy.

Redovisning av styrelseledamöters oberoende (kodregel 4.5)

Kodregeln är till för att skydda minoritetsägare i aktiebolag, vilket inte är applicerbart på statligt helägda bolag.

Styrnings- och organisationsstruktur

Organisationskarta