Till navigation Till innehåll (s)

Nollvision för vårt klimatavtryck

Världens klimat håller på att förändras. Den globala uppvärmningen är idag ett faktum och påverkar alla livsmiljöer på jorden. Akademiska Hus klimatmål har en hög ambition och ligger i utvecklingens framkant. Vi är en del i den komplexa omställning som nu sker på bred front mot ett klimatneutralt samhälle.

Illustration över Akademiska Hus hållbarhetsmål

Under 2018 utvecklade Akademiska Hus ambitiösa mål för hur vi som bolag ska kunna bidra till ett klimatneutralt samhälle. Sammantaget innebär våra ambitioner att vi ska nå följande mål kring klimatneutralitet:

Klimatneutral fastighetsdrift till 2025

Vad gäller att uppnå en klimatneutral fastighetsdrift till 2025 så kommer vi fortsätta att fokusera på vårt målmedvetna arbete med aktiva energiåtgärder i våra befintliga och nya byggnader, göra investeringar i energibesparande teknik och satsa på lösningar för förnybar energi samt förtydliga våra inköpsstrategier för energi som styr mot fossilfri leverans.

Vi driver innovationsprojekt tillsammans med kunder och andra parter för att hitta nya typer av hållbara energilösningar i vår fastighetsdrift där vi till exempel med digitaliseringen som stöd utvecklar smarta adaptiva system.

Klimatneutral intern verksamhet till 2025

Målet om en klimatneutral intern verksamhet till 2025 innebär att bolaget ska förändra sina resmönster genom nya digitala alternativ till fysiska möten och se över övrig påverkan i form av förbrukningsvaror, förtäring, val av mötesform med mera.

Klimatneutral projektverksamhet till 2045

Att uppnå en klimatneutral projektverksamhet till 2045 gör vi genom att bland annat ha en tydlig uppföljning och styrning av projektens påverkan, ta aktiva beslut kring konstruktionslösningar, system och materialval, förtydliga våra beställarkrav kring utförande och att ha en kontinuerlig iver för att hitta klimatsmarta lösningar som likväl fyller kundernas behov. En annan avgörande fråga för oss är att öka effektiviteten och attraktionskraften i befintliga byggnader så att nybyggnation inte alltid ses som ett förstahandsval.