Till navigation Till innehåll (s)

Hur bestäms hyresnivåerna på era lokaler?

SVAR: Akademiska Hus hyressättning är baserad på en rad faktorer där förhandlingen med hyresgästen är grunden. Så här går hyressättningen av våra lokaler till.

Akademiska Hus – en stor hyresvärd i högskolesektorn

Universitet och högskolor är fria att hyra lokaler av vem de vill. Akademiska Hus har en marknadsandel på 60 procent och är därför en av de största fastighetsägarna för svenska lärosäten. Med storleken följer givetvis ansvar. Både för leveransen till kunderna och för den lokala hyresmarknaden.

Grundläggande principer för Akademiska Hus hyressättning

Akademiska Hus verkar på en öppen marknad och våra hyror är marknadsmässiga. De sätts på samma sätt som hos andra fastighetsföretag. Det innebär bland annat att vi väger in risk och kostnader för exempelvis byggnation och förvaltning på samma sätt som andra fastighetsföretag. Vi tar också hänsyn till den generella marknadshyresnivån som gäller för orten, läget, typ av fastighet och kontraktstid. Vi verkar för öppenhet i förhandlingen med kunderna och genom vår långa erfarenhet och vårt goda samarbete kan vi ofta tillsammans verka för ett smart lokalutnyttjande med hög resurseffektivitet.

Hyressättning vid nyproduktion

Vid nyproduktion används en hyresmodell som tar hänsyn till investeringens storlek, marknadshyresnivån på orten, bedömda kostnader för att förvalta fastigheten samt risker relaterade till att äga fastigheten.

Nyproduktion kan kräva en stor investering – mer än vad den förhandlade hyran kan klara att finansiera. I dessa fall delar vi upp hyran i en bashyra och en tilläggshyra. Bashyran utgör den marknadsmässiga hyresnivån och tilläggshyran ska täcka de överskjutande kostnaderna för investeringen. Detta är vanligast i samband med produktion av specialfastigheter som till exempel avancerade laboratorier.

Omförhandling av hyreskontrakt

Vid omförhandling sätts hyran, i enlighet med hyreslagen, utifrån en marknadsmässig hyresnivå för fastigheten, baserat på tillgängliga jämförelseobjekt och kännedom om den relevanta marknaden.

Lärosätets interna uthyrning

Akademiska Hus hyra debiteras centralt till lärosätena som ofta i sin tur hyr ut lokalerna till sina egna avdelningar. Dessa avdelningar debiteras då hyra, vanligtvis kallad internhyra. Avdelningarnas internhyra innehåller ofta även de centrala lokalkostnaderna (exempelvis gemensamma ytor) och ibland finns även tillägg för teknik, säkerhet och lokalvård. Detta medför att internhyran som institutionerna betalar per kvadratmeter kan vara högre än kvadratmeterhyran som Akademiska Hus har avtalat med lärosätet.

Översyn av modellen skedde 2014

År 2014 genomfördes en översyn av Akademiska Hus hyressättning som resulterade i säkerställande av marknadsmässiga parametrar i hyresmodellen, konsekventa arbetssätt och processer för hyressättningen, samt ökad transparens kring hur hyressättningen fungerar.

Vad gäller hyresmodellens parametrar sänktes bland annat kostnadsschablonen för administration- och driftkostnader, schablonriskbedömningen för vakans efter hyrestidens slut samt kostnaden för kapital under uppförande medan kostnadsschablonen för underhåll höjdes.

AH_sa_satts_hyran.png

Så sätts hyran

Se kortfilmen om hur vi sätter hyran på våra lokaler. Hör gärna av dig om du har frågor.