Till navigation Till innehåll (s)

Hur bestäms hyresnivåerna på era lokaler?

SVAR: Akademiska Hus hyressättning är baserad på en rad faktorer där förhandlingen med hyresgästen är grunden. Så här går hyressättningen av våra lokaler till.

Akademiska Hus – en hyresvärd i högskolesektorn

I genomsnitt har Akademiska Hus en marknadsandel på cirka 60 procent, vilket innebär att vi är en av flera aktörer på en öppen marknad där kunderna kan förhandla sig till den lösning som bäst tillgodoser deras behov. Lärosätena kan hyra av vem de vill och idag finns fler än 200 andra fastighetsbolag som också hyr ut lokaler till lärosäten. Långt ifrån alla hyr alltså av Akademiska Hus och på vissa studieorter finns vi inte alls.

Anslaget från staten till lärosätena är anpassade för att täcka lokalkostnader, som i snitt utgör cirka 12 procent av de totala kostnaderna som universitet och högskolor har, oavsett vem som är hyresvärd.

Marknadsmässig hyra

Det ligger i Akademiska Hus uppdrag att ta ut marknadsmässiga hyror, vilket innebär att de ligger i nivå med andra hyresvärdar för universitet och högskolor i Sverige för jämförbara lokaler. Hyresnivån påverkas bland annat av ort, läge, typ av fastighet, lokalens skick och kontraktstid.

Om ett statligt ägt fastighetsbolag börjar subventionera hyror blir det en snedvridning av konkurrensen i relation till andra, privata fastighetsbolag som inte kan frångå marknadshyra i sin verksamhet. Det i sin tur skulle drabba de många lärosäten som inte hyr av oss. En sådan snedvridning skulle också strida mot rådande konkurrenslagstiftning.

Transparent hyresmodell

Vår hyresmodell har diskuterats med företrädare för universitet och högskolor under många år och vi redovisar öppet de gällande hyrorna. Genom vår långa erfarenhet och goda samarbete med våra kunder kan vi ofta tillsammans verka för ett smart lokalutnyttjande med hög resurseffektivitet.

Likt de flesta fastighetsbolag har vi en klausul i våra hyresavtal som innebär att hyrorna räknas upp med inflationen mätt i konsumentprisindex (KPI). Mellan 2010 och 2021, då inflationen var låg, har hyresökningen via KPI varit i snitt 1 procent. När inflationen sedan 2022 har ökat påverkas nivåerna för Akademiska Hus hyror uppåt, precis som den påverkar kostnader och prisnivåer i samhället i övrigt. KPI oktober 2023 blev 6,5 procent och det är den siffra som används som bas för hyresindexering för 2024.

Lärosätets interna uthyrning

Den hyreskostnad som Akademiska Hus har avtalat med lärosätena fördelas vanligtvis ut av dessa till de olika institutionerna inom lärosätet tillsammans med övriga kostnader för lokaler, vilka inte debiterats av Akademiska Hus.

Institutionerna debiteras därefter en internhyra vilken oftast även innehåller centrala lokalkostnader som exempelvis gemensamhetsytor, lokalvård och säkerhet. Internhyran som institutionerna betalar per kvadratmeter kan därför vara högre än kvadratmeterhyran som Akademiska Hus har avtalat med lärosätet.