Till navigation Till innehåll (s)

A-huset

A-huset har under nästan två års tid genomgått en stor renovering, och huset har verkligen fått ett lyft. Stora nya entréer mot Regnbågsallén välkomnar besökarna till huset med sina generösa utrymmen och vackra screentryckta glaspartier.

Nya moderna lektionssalar har tillskapats, och en studiemiljö med access till innergård har också tillkommit. I huset bedriver Ekonomi, teknik, konst, och samhälle (ETKS) samt System- och rymdteknik (SRT) sina verksamheter. I huset finns även ett modernt fik/restaurang i entréplan från Regnbågsallén som drivs av uni:k.

Områdets dagis "Kideus" finns även i husets södra del, med entré från Universitetsvägen.

 

Om A-huset

Arkitekt: Bertil Franklin
Byggår: 1977
Campusområde: Campus Luleå
Adress: Regnbågsallén 2
Ort: Luleå
Anl. nr: B0011011

Hyresgäst: Luleå tekniska universitet
Verksamhet: Undervisningslokaler

Kontakt

Krister Vikström
Teknisk förvaltare
072 211 35 69
krister.vikstrom@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Allmänt

Felanmälan:

Är något fel i huset? Du gör enklast en felanmälan via appen "Mitt campus" eller på Akademiska Hus webbplats. Ange eventuellt rumsnummer då du gör felanmälan. Rumsnumret finns angivet på dörrposten.

Vid akuta fel, ring 010-557 24 00. Telefonnumret går att ringa dygnet runt.

Huset är försett med ett centralt låssystem med kortläsare. Vid utgång genom låsta dörrar, tryck på knapp med nyckelsymbol placerad intill dörr.

Avfall

Kontorspapper, tidningar och tidskrifter sorteras lokalt i huset. 
Övriga sopor lämnas i soprum där kärl för källsortering finns placerade. Akademiska Hus ansvarar för att soprummen töms och städas.

Hyresgäster ansvarar själva för mottagande av gods och borttransporterande av grovsopor, lastpallar emballage och elektronik/data.

Brandskydd

Brand
Brandlarm (signal ljuder) är installerat i byggnaden och larmet går direkt till räddningstjänsten (112).

Om brandlarmet går, utrym huset enligt uppsatta skyltar och utrymningsplaner.
Branddörrar uppställda med magneter stängs automatiskt vid larm, för att förhindra brand- och rökspridning.

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK
• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
• varna andra som kan vara i fara
• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112
• släck branden om det är möjligt
Brandsektionerade dörrar i korridorer och mot utrymningsvägar som ej är uppställda med magneter kopplade till brandlarmet ska alltid hållas stängda för att förhindra brand- och rökspridning.

Utrymningsvägar / Samlingsplats
Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Brandfarlig utrustning
Installation av brandfarlig utrustning eller uppställning av gasflaskor med brandfarliga gaser får först ske efter kontakt med Akademiska Hus, som i sin tur har anmälningsplikt till brandförsvaret.
Som brukare ansvarar du för att gasflaskor skyltas och brandsläckningsutrustning som krävs för verksamheten anskaffas.

Person- och hisslarm
Nödsignal finns i hissar, handikapptoaletter och vilrum. 
Hissar: Hisslarmen är vidarekopplade med telefon till larmcentral som tar emot samtal dygnet runt. När tryckknappen inne i hiss hålls in i mer än 15 sekunder ljuder en signal utanför dörren och larm går vidare till larmcentral.

RWC och Vilrum:  Nödlarmet är dagtid vidarekopplat till Akademiska Hus, efter ordinarie arbetstid går larmet till fastighetsjour

Bevakning
Tänk på att låsa ditt rum när det är tomt och att inte förvara stöldbegärliga saker i rummet.
Nattetid bevakas byggnaden av väktare.
Om du ser personer som du inte känner, fråga vem det är och vad de gör i lokalerna. Var beredd att legitimera dig om du vistas i lokalerna.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till entrén. 

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss. 

RWC och vilrum 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Trygghetslarmet är dagtid vidarekopplat till Akademiska Hus kvällstid till Fastighetsjouren. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Rumsklimat

Värme

Huset har ett s.k. vattenburet värmesystem med värmeelement vid ytterväggarna. Om det är kallt i rummet kontrollera att termostaten på elementet innan du felanmäler.
Värmen styrs av utomhustemperaturen och rumstermostaten. Det innebär att värmen på radiatorerna varierar med utomhustemperaturen och temperaturen i rummet.

Kyla

Vissa rum kyls med fläktluftskylare och kylbafflar placerade i tak. Temperaturen styrs via rumsgivare.

Ventilation

Allmänt 

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. För att ge värme och motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar. 

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att minska miljöpåverkan. Ventilationen kan startas manuellt igen via en tryckknapp i korridor, ventilationen fortsätter då under inställd tid.

Dragskåp

Dragskåp är försedda med automatik som konstanthåller lufthastighet i dragskåpöppningen. Om luckan öppnas för mycket ges ett optiskt och akustiskt larm. 

Punktutsug
Punktutsug startas och stoppas via tryckknapp med timerfunktion vid respektive utsug.