Till navigation Till innehåll (s)

Vårt klimatarbete - case

Sedan början av 2000-talet har vi jobbat med hållbarhetsfrågor i hela vår värdekedja och vi har åstadkommit mycket för att nå våra högt uppsatta mål.

Nu vill vi dela med oss av vårt stora arbete och visa vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi kommer att göra. I våra byggprojekt, i förvaltningen av våra fastigheter, i energifrågan och i våra samarbeten med andra.

Flexigrid

Grid_Flexigrid.png

I EU-projektet FlexiGrid har vi skapat ett styrsystem som anpassar den effekt som används på campusområdet till belastningen på Göteborgs energisystem.

Så här funkar det

Tillsammans med forskare och experter från Chalmers och andra europeiska lärosäten, testar vi hur energisystemet på campus kan anpassas och regleras utifrån effektbehovet i Göteborgs elnät. På campusområdet finns två stora batterianläggningar, kylvärmepumpar, solceller, ventilationsanläggningar, och en kraftcentral där egen värme och el produceras. Här har ett styrsystem för alla dessa enheter skapats, för att kunna reglera och anpassa användningen utefter effektbehov, elförbrukning och marknadsdata.

A Working Lab, Chalmers, 17-puff.jpg

Styrsystem för större utväxling på befintlig teknik

All teknik finns redan på plats på campus - vi har endast anpassat den och skapat styrsystement. Det visar att startsträckan för den här typen av flexibilitetsstyrning är ganska kort och det finns stor potential att applicera på andra platser.

En marknadsplats för energi

Styrsystemet ska reglera effektbelastningarna inom campusområdet i relation till Göteborgs energisystem. I det ingår att skapa en lokal marknadsplattform för att visa på effekt- och energibesparingsnyttor, och vilka ekonomiska fördelar som regleringen av anläggningarna ger. Projektet ska också visa på hur en flexibilitetsmarknad i praktiken kan fungera.

Så här möter vi framtiden

Genom att reglera användningen av campusområdets teknik hoppas projektet utveckla konkreta lösningar för hur energisystem kan utnyttjas bättre i framtiden.Med en fortsatt elektrifieringen av samhället och större andel vind- och solkraft både för Sverige och stora delar av Europa, så kommer vi behöva reglera effektbelastningarna och effektivisera energisystemen på det här sättet.

 

This project has received funding from the European Unions’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 864048

Resurseffektivitet genom flexibla ytor

Grid_HusK_Bygg.png

I en ny byggnad, mitt på Campus Umeå, kommer ytor för undervisning, tentamen och kontor att kunna ställas om utifrån behov.

Fakta om projektet

Tanken är att den nya byggnaden ska kopplas samman med Universum, Aula Nordica och Naturvetarhuset och stärka Campus Umeås fysiska identitet. Det 9 500 kvadratmeter stora huset kommer att omfatta fem våningsplan och innehålla lokaler för undervisning, kontor, studieplatser och café. I byggnaden skapas också olika tentamenssalar med plats för upp till 540 personer, vilket innebär att Umeå universitet för första gången kan samla alla sina tentamenslokaler på huvudcampus.

Hus-k-umeå.jpg

Ambitiösa hållbarhetsmål

Både vi och Umeå universitet har ambitiösa hållbarhetsmål. Med en rad insatser såsom att alla systemval utvärderas ur ett klimatperspektiv och att byggnaden förses med solceller, säkrar vi att den nya huset blir en klimatsmart byggnad med lågt CO2-avtryck.

Genom att samla in data och analysera hur lärosätets befintliga lokaler kan nyttjas än bättre, har vi tillsammans med Umeå universitet dessutom kraftigt kunnat reducera det ursprungliga nyproduktionsbehovet.

Data om smartare nyttjande minskade behovet av nyproduktion

Genom att samla in data och analysera hur lärosätets befintliga lokaler kan nyttjas än bättre, har vi även kunnat reducera det ursprungliga nyproduktionsbehovet rejält.

Byggstarten skedde i november 2022 och byggnaden beräknas stå klar under våren 2025.

Sigill-puff.jpg

Digital tvilling

Grid_Gavle.png

På högskolan i Gävle är förhoppningen smartare lokalutnyttjande med upp till 20-30 procent, en minskad energianvändning och nya tjänster som ska göra det enklare att trivas på campus. Det är en viktig del i att nå vårt mål om klimatneutralitet.

Så här jobbar vi

  • Invändig laserskanning av samtliga byggnader – strax över 60 000 m2
  • Utemiljöerna skannas med hjälp av drönare för en komplett bild av campus
  • Den digitala modellen ska sedan ska fyllas på med annan data, och när den kopplas upp till ett nätverk blir den en digital tvilling
  • Tvillingen gör att byggnaderna kommer kunna upplevas virtuellt på distans, men också på plats, där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks via AR-teknik i till exempel appar och telefoner

digital tvilling gävle.jpg

Som en Google Street View

Tvillingen kommer även fungera som en ”inomhus Google Street View” där ambitionen är att vi ska kunna röra oss runt i lokalerna digitalt, söka efter objekt, hitta var nästa föreläsning hålls eller se var det finns lediga rum.

Smartare drift

Den digitala tvillingen kommer också att möjliggöra en ännu smartare och mer energieffektiv drift, och göra det enklare att upptäcka när något i lokalerna inte fungerar.

Satsningen är ett led i vårt arbete med att digitalisera vårt fastighetsbestånd och möjligheterna med den nya tekniken är många!