Till navigation Till innehåll (s)

Vi bygger hållbart

Tillsammans med våra kunder har vi höga ambitioner inom hållbarhet. Vår roll som långsiktig fastighetsägare ger goda förutsättningar att bygga klokt och hållbart. Vårt mål är alltid att leverera högsta möjliga kundvärde genom effektivt resursutnyttjande och god kostnadskontroll. 

Vi verkar för minimerad miljöpåverkan genom hållbara byggprocesser och väl avvägda materialval. Under 2019 tog vi beslut om att certifiera alla nybyggnationer enligt Miljöbyggnad Guld och alla större ombyggnationer enligt minst Miljöbyggnad Silver. Nybyggnation och större ombyggnationer av studentbostäder ska uppfylla kriterierna för byggnadsbetyg minst nivå silver och formell certifiering uppmuntras.

Att välja rätt material

I takt med att befintliga byggnader blivit allt mer energieffektiva så riktar vi nu ljuset mot våra byggprojekt, där en mycket stor del av en byggnads klimatavtryck finns. Vi bedömer löpande våra projekts klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv, något som ger välgrundade beslutsstöd under projektutvecklingen och bygger insikter kring när och hur beslut tas som har stor påverkan på klimatavtrycket. Vi ser en utveckling där upphandlingsunderlag kommer att utvecklas, konstruktionsförutsättningar förändras och att projektkalkyleringen kommer att bygga på fakta där klimatet är satt i fokus. 

Ett exempel på hur vi arbetar med dessa frågor är ett av de innovationsprojekt som bedrevs inom ramen för byggprojektet A Working Lab - Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. Genom aktiva beslut kring bland annat materialval så kunde klimatavtrycket reduceras avsevärt, uppskattningsvis med 15–20 procent jämfört med om mer traditionella materialval hade gjorts. Det visar en klimatanalys som gjorts tillsammans med White arkitekter.

Nybyggnation - eller inte

För att nå den genomgripande klimattransformation som samhället behöver så måste byggbranschen ändras i grunden. Vi behöver noggrant utvärdera vilka behov som ligger till grund för en nybyggnation och ifrågasätta om det finns andra alternativ. Kanske går det att använda befintliga lokaler mer effektivt eller att använda återbrukade material. För att åstadkomma en sådan utveckling krävs nya affärsmodeller och system som gynnar resurseffektivt agerande samt en klok fördelning av kostnader och risker mellan olika aktörer i värdekedjan.

Hållbara leverantörskedjor

Akademiska Hus är en stor beställarorganisation som köper tjänster och produkter för cirka 4,5 miljarder kronor per år. Drygt 60 procent är kostnader kopplade till våra projekt i form av byggmaterial och byggtjänster. Sedan 2016 omfattas Akademiska Hus av Lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket ökar möjligheten för fler och mindre leverantörer att konkurrera på lika villkor. Vi ställer krav på våra leverantörer gällande miljö, arbetsmiljö och säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter samt affärsetik och antikorruption. Kraven specificeras i vår uppförandekod för leverantörer som baseras på FN:s Global Compacts tio principer.

Olycksfri arbetsplats

Att bygga hållbart handlar också om säkerhet och att minska risken för olyckor vid våra byggarbetsplatser. Vi arbetar aktivt för säkrare arbetsplatser och är en av initiativtagarna till den branschgemensamma organisationen Håll nollan.