Till navigation Till innehåll (s)

Vi bygger hållbart

Liksom samhället i stort behöver vi bli bättre på att ta tillvara de resurser vi redan har tagit i anspråk. För oss handlar det exempelvis om att tidigt sätta tydliga mål för effektivt nyttjande samt hållbar och långsiktig utformning utifrån ett helhetsperspektiv. 

För att nå den klimattransformation som samhället behöver måste byggbranschen ändras i grunden. Vi behöver noggrant utvärdera vilka behov som ligger till grund för en nybyggnation och ifrågasätta om det finns andra alternativ.  

Designprocess för minskad nybyggnation 

En designprocess i tidiga skeden skapar förutsättningar för en klimatoptimerad gestaltning som möjliggör effektivt nyttjande och säkrar en hållbar och långsiktig lösning som möter kundens behov. I det tidiga arbetet ska alternativa lösningar testas för att styra mot minskad nybyggnation och mot ett mer effektivt nyttjande av det befintliga fastighetsbeståndet, där nya tillägg är långsiktiga, robusta och cirkulära och där livscykeln för både byggnadens struktur och byggnadsdelar beaktas.  

Att välja rätt i ny- och ombyggnation  

Genom aktiva beslut kring bland annat materialval så kan klimatavtrycket reduceras avsevärt, uppskattningsvis med 15–20 procent jämfört med om mer traditionella materialval görs. Det visar en klimatanalys som vi har gjort tillsammans med White arkitekter i samband med bygget av innovationsareran och kontorshuset A Working Lab i Göteborg.  

I de fall vi bygger nytt och bygger om strävar vi efter ett minimerat lokalbehov och en optimerad fysisk utformning som säkrar väl gestaltade, effektivt nyttjade samt framtidssäkrade miljöer. Vi arbetar alltid för materialoptimerade konstruktioner och system, minskade mängder bygg- och rivningsavfall samt att vi efterfrågar återbruk. Vi väljer material med låg klimatpåverkan, med extra fokus på klimatintensiva material som förekommer i stor volym. 

Så mäter vi vår klimatreduktion i byggprojekt

Klimatreduktion-vi-bygger-hållbart.png

I nybyggnadsprojekt såväl som i omfattande ombyggnationer gäller följande kravnivåer när projekten går in i programhandlingsskede. Kravnivåerna gäller för hela projektportföljen som är i programhandlingsskede. I varje enskilt projekt antas ett projektspecifikt klimatmål som baseras på ett referensvärde för den aktuella byggnadstypen. 

Kravet sätts när projektet går in i programhandlingsskede och följs upp i efterföljande skeden. Mindre projekt bidrar till klimatreduktion genom att aktivt jobba med återbruk samt genom fokus på val av material och arbetsmetoder som leder till låg klimatpåverkan. Våra krav för klimatreduktion gäller i byggprojekt som är större än 50 miljoner kronor.  

Miljöcertifieringar

Att bygga enligt certifieringen/certifieringssystemet Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval. För alla nybyggnadsprojekt har vi krav på att nå alla Miljöbyggnadscertifikat enligt nivå Guld och alla större ombyggnationsprojekt ska certifieras enligt nivå Silver. I studentbostadsprojekt, ny- såväl som ombyggnation, ska kraven för Miljöbyggnad Silver uppnås. Vi ser kontinuerligt över vår certifieringsstrategi så att de system som vi jobbar med är ändamålsenliga och bidrar till stimulans och utveckling av hållbara lösningar.

Klimatsigill-100.jpg