Röda Korset (KTH Huset)

1918 påbörjade arkitekten Carl Westman arbetet med ett nytt sjukhem och en tillhörande sjuksköterskeskola åt Röda korset i Stockholm. Efter att flera olika tomtalternativ övervägts valdes slutligen ett tomtalternativ vid tekniska högskolan på norra djurgården. 1927 stod Röda korsets sjukhem och sjuksköterskeskola färdig och togs i bruk. Byggnaden som utformats av Westman har sedan dess förändrats genom upprepade renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer.

Röda Korset (KTH Huset)

Byggnaden: Fastigheten är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum, vilket betyder; ”Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Detta innebär att särskilt beaktande måste tas vid ombyggnation för att fastighetens karakteristiska och historiska värden skall bevaras. Huvudkomplexet består av 8 till 9 våningar med 2 stycken tillhörande lägre flyglar och en friliggande huskropp som nås via en förbindelsegång. I den friliggande huskroppen inryms Röda korsets Högskola, en byggnad som Röda korset fortfarande äger och förvaltar. Vänster om huvudentrén finns en kyrkoflygel med ett strängt och allvarligt kyrkokapell där en predikstol och ett upphöjt gravkor är beläget.

Röda Korset (KTH Huset)

Syfte och mål med projektet: Syftet med projektet är att fastigheten ska komma att inrymma kontor för KTH:s universitetsförvaltning. Förvaltningen består idag av 15 avdelningar med sammanlagt ca 350 anställda. Verksamheten är utspridd och finns idag i fem olika byggnader inom Campusområdet. Flera avdelningar har dessutom sin verksamhet uppdelad på olika byggnader och möjligheten att växa i nuvarande lokaler är begränsad. En samordnad placering i det nya KTH huset kommer för flertalet medarbetare att innebära att det dagliga samarbetet mellan avdelningarna förenklas. Möjligheten för spontana möten och tillgången till fler mötesplatser ökar. Ett framtida behov av fler arbetsplatser kommer att kunna lösas inom byggnaden. Flytten till den för KTH nya byggnaden placerar rektor och större delen av förvaltningen mycket centralt på Campus. Besökare kommer längre i på området och kan uppleva en större del av Campusområdet och verksamheten här.

Röda Korset (KTH Huset)

Målet med projektet är att skapa en framgångsrik kunskapsmiljö och fastigheten ska bli en central och profilbyggnad på campusområdet. Fastigheten ska vara långsiktigt lönsam för fastighetsägare och hyresgäst.

Foto från 1929 med sjuksköterskor samlade i det nu blivande rektorsrummet.

Detta ska göras: Projektet är en total ombyggnad, där samtliga installationer och berörda ytskikt skall ses över innefattande bland annat:

  • Invändig ombyggnation av byggnadens samtliga plan.
  • Inglasning av de indragna balkongerna i den norra fasaden samt inbyggnad av huvudbyggnadens takteras.
  • Fastighetens nordöstra del från 1971 tilläggsisoleras och putsas om.
  • Fastighetens nordöstra del energieffektiviseras genom nya fönster och på plan 5-10 tas nya fönsteröppningar upp. Även den östra fasaden ges nya fönster då de befintliga behöver underhållas efter slitage.
  • Kapellet görs om till samlingslokal.
  • Befintliga installationer byts ut eller ses över.
  • Byggnaden förses med enkelt, robust luftbehandlingssystem med bra värmeåtervinning och energieffektiv drift.
  • Nytt värme- och kylsystem för fastigheten installeras.

Byggprojektet

Byggstart: Mars 2011

Färdigställande: Januari 2013

Hyresgäst: KTH

Verksamhet: Kontor

Arkitekter: Murman arkitekter

Bruttoarea: 9495 kvm

Ort: Stockholm

Campusområde: KTH Campus