Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Magnus Huss
Marknadsområdesdirektör
070 629 13 76
magnus.huss@akademiskahus.se

Grönt ljus för Sahlgrenska Life i Göteborg

Fredag, 10 december 2021

Grönt ljus för Sahlgrenska Life i Göteborg

Kommunfullmäktige i Göteborg har antagit en ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Beslutet är ett viktigt steg för att förverkliga Sahlgrenska Life – en av Sveriges största satsningar på life science. För Akademiska Hus innebär den antagna planen ett medgivande av två byggrätter – en som säljs till Intea Ängården och en som kan användas för möjlig framtida exploatering på Medicinareberget.

Sahlgrenska Life är ett verksamhetsprojekt mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen med syftet att utveckla och stärka samverkan mellan forskning, utbildning, sjukvård och näringsliv inom Life Science. Ett nytt kunskapscenter ska byggas samtidigt som Sahlgrenska Universitetssjukhus byggs om och byggs ut. En huskropp kommer att brygga över Per Dubbsgatan och därmed fysiskt koppla samman verksamheterna på Medicinareberget med sjukhuset. Övergången kommer att vara öppen för allmänheten och en grön miljö skapas för att länka Medicinareberget med Botaniska trädgården och Änggårdsbergen. Husen byggs av Vitartes och Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter. Den antagna detaljplanen skapar också förutsättningar för att stärka kopplingarna mellan Campus Medicinareberget, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kollektivtrafiken.

Två byggrätter för Akademiska Hus

Detaljplanen medger två byggrätter för Akademiska Hus räkning. Byggrätten om 12 300 kvadratmeter säljs i samband med att planen vinner laga kraft till Intea Änggården för att möjliggöra Vitartes byggnation av Sahlgrenska Life. Köpeskillingen uppgår till 55 miljoner kronor. Byggrätten om 27 000 kvadratmeter behåller Akademiska Hus och kan användas för en möjlig framtida exploatering i bolagets regi eller av en annan part när övriga byggnader i Sahlgrenska Life är klara år 2029. Byggrätten kan i framtiden bli ytterligare ett sätt att utveckla Campus Medicinareberget, öka områdets attraktionskraft och den samverkan inom life science som redan finns mellan vård, utbildning och forskning samt ytterligare stärka områdets kopplingar till kollektivtrafiken.