Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Andreas Kupenberg
Direktör Teknik och Service
070 378 94 21
andreas.kupenberg@akademiskahus.se

Rekordstor energibesparing vid Lunds universitet

Måndag, 24 april 2023

Forvaltning_ energi_webb_AkaC.jpg

Energimarknaden har nyligen genomgått en turbulent tid med kraftigt höjda elpriser och risk för effektbrist i södra Sverige. Genom en kombination av snabba åtgärder, långsiktigt arbete och framgångsrikt samarbete med Lunds universitet kan Akademiska Hus nu redovisa en minskad elanvändning vid lärosätet med 1,9 miljoner kWh från oktober 2022 till mars 2023 jämfört med samma period föregående år.

Energiläget i Europa var under hösten och vintern mer utmanande än på mycket länge. Det gjorde att regeringen i september beslutade att statliga myndigheter ska redovisa och vidta åtgärder för att minska sin elanvändning, ett beslut som även omfattar majoriteten av Akademiska Hus kunder - Sveriges universitet och högskolor. Sedan många år arbetar Akademiska Hus aktivt med att göra sina byggnader så energieffektiva som möjligt och bolaget är på god väg att nå sitt mål om att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000, där el är en viktig faktor. När en potentiell energikris stod för dörren kraftsamlade bolaget och intensifierade det arbetet ytterligare.

- Vi är stolta över att i en svår energisituation ha kunnat bidra med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder har vi nationellt sett lyckats minska vår elanvändning med 10 miljoner kWh under det senaste halvåret, varav 1,9 miljoner kWh vid Lunds universitet. Det tar oss ett steg närmare en klimatneutral verksamhet och visar att vi tillsammans kan göra stor skillnad, säger Andreas Kupenberg, direktör för Teknik och Service på Akademiska Hus.

Lunds universitet i toppen

För att på kort tid åstadkomma en så stor elbesparing har Akademiska Hus kartlagt vilka ellaster som går att stänga av eller styra mer effektivt, utan att störa kundernas verksamhet. De kortsiktiga åtgärderna har bland annat handlat om att minska drifttiden och stänga av utrustning och belysning. Samtidigt har bolaget genomfört och ibland tidigarelagt mer långsiktiga åtgärder.

Bland de lärosäten i landet där elanvändningen har kunnat minska som mest utmärker sig Lunds universitet, där minskningen uppgår till strax över åtta procent under perioden. När risken för effektbrist var som störst i södra Sverige kunde Akademiska Hus i tät dialog med Lunds universitet ta fram lösningar för att tillfälligt minska effektbehovet utöver de elbesparande åtgärder som redan implementerats. Bland annat stängdes värmepumpar ned tillfälligt och ventilationen sänktes på vissa platser på campus. Tillsammans gjorde åtgärderna att den inköpta eleffekten minskade med 1 MW jämfört med samma period tidigare år.

Beteendeförändringar en bidragande faktor

Stort fokus har dessutom lagts på att tillsammans med Lunds universitet hitta energitjuvar i lokalerna och komma med enkla tips på hur de studenter och forskare som vistas i miljöerna kan bidra till att energi sparas. Bland tipsen fanns att stänga och släcka i rum som inte används, stänga dragskåp i labben, inte öppna fönster och att sitta ihop med andra.

- Det är glädjande att vi har sparat så mycket el. En effektbrist hade skapat stora svårigheter och det finns en stor vilja inom universitet att spara el. Förutom direkta åtgärder i samband med risken för elbrist har vi ansträngt oss för att hitta såväl energitjuvar som att uppmana till beteendeförändringar. Att med engagemang inom universitet och samarbete med Akademiska Hus kunna sänka elförbrukningen är en erfarenhet som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med energieffektivisering, säger Åsa Bergenudd, byggnadschef på Lunds universitet.