Vinnaren utsedd i projekttävling om nytt universitetsbibliotek i Göteborg

Tisdag, 1 juni 2021

Det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens Fyr kammar hem vinsten i den prestigefyllda tävlingen om ett nytt universitetsbibliotek för Göteborgs universitet. Den nya byggnaden ska ge förutsättningar för att utveckla en modern biblioteksverksamhet samtidigt som den unika platsen mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen öppnas upp.
Göteborgs universitet behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet med forskning och utbildning i centrum och skapa en kreativ mötesplats för akademi och samhälle. Här, i hjärtat av Näckrosenområdet, kommer det nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik att samlas under samma tak. Den nya byggnaden ska dessutom rymma universitetets arkiv och universitetsbibliotekets enhet för digitala tjänster. 
 
Projekttävlingens syfte har varit att på en konceptuell nivå ta fram ett nyskapande förslag som möter universitetets behov av nya lokaler och på bästa sätt lever upp till kraven på balans mellan form, funktion och ekonomi. Juryn med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter är eniga i beslutet om vinnaren, där arkitektkontoret har låtit boken tjäna som inspiration och utgångspunkt för den föreslagna gestaltningen. 
 
– Förslaget från Cobe är det mest utvecklingsbara och präglas av en egen identitet. Det förvaltar platsens särprägel samtidigt som det svarar mot Göteborgs universitets lokalbehov. Cobe är en mycket värdig vinnare och blir vår fortsatta samarbetspartner när vi nu ska utveckla och konkretisera förslaget vidare, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus och juryns ordförande. 

Karaktärsstark byggnad som förvaltar kulturmiljön 

Enligt juryn visar det vinnande förslaget en karaktärsstark byggnad som utgör en naturlig del av Näckrosens ensemble av friliggande institutionsbyggnader. Med en enkel och tydlig gestaltningsidé motiveras bibliotekets placering, volymhantering, höjd och kulör. Kunskapens Fyr lyfter platsens kulturmiljövärden och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner.  

– Det nya universitetsbiblioteket ger Göteborgs universitet förutsättningar att erbjuda våra studenter och forskare en attraktiv kunskapsmiljö och tillgång till unika samlingar. Det känns fantastiskt att vi nu har tagit ytterligare ett viktigt steg på vägen att förverkliga vårt mål om att skapa en mötesplats för akademi och samhälle i universitetsområdet Näckrosen, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. 

Öppnar upp universitetet mot staden 

Med det nya universitetsbiblioteket skapas nya rum för mötesplatser, fler studieplatser, bättre forskningsmiljöer och ett innovativt och yteffektivt sätt att ta hand om och tillgängliggöra Göteborgs universitets samlingar. Det kommer bland annat att göras möjligt genom Sveriges första automatiserade system för höglagring av böcker. Byggnadens strategiska placering nära flera av Göteborgs kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen ger också förutsättningar för universitetet att öppna delar av sin verksamhet och lokaler för nya typer av samverkan och kontakter med invånare, samhälle och näringsliv.  

– Ett nytt universitetsbibliotek har möjlighet att bli en stark symbol för kunskapsstaden Göteborg. Med en arkitektonisk gestalt som förvaltar den här platsens unika kvaliteter och värde blir det en länk mellan historia och framtid, säger Birgitta Lööf, processledare vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. 

Tävling i nära samverkan 

Projekttävlingen initierades av Akademiska Hus och har med start i maj 2019 genomförts i nära samverkan med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Även flera sakkunniga, referensgrupper och länsstyrelsen har engagerats. Tävlingen har väckt stort internationellt intresse och totalt anmälde 59 arkitektkontor att de ville delta. Utifrån en prekvalificering valdes sju arkitektkontor ut för att ta fram förslag och skisser. Av de sju förslagen gick sedan tre kontor vidare för att utveckla och fördjupa sina förslag i samråd med Göteborgs universitet och Akademiska Hus. Vilka arkitektteam som har stått bakom förslagen har varit hemligt, även för juryn, fram till det att en vinnare har utsetts.  
 
Detaljplanen planeras att gå ut på granskning under andra kvartalet 2022 och för antagande vid årsskiftet 2022–2023. En målsättning är att byggnationen kan starta 2025 och vara färdigställd 2028. 
 

Om Näckrosenområdet 

Med sitt centrala läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen är Näckrosen en plats med stora möjligheter. Här skapar Göteborgs universitet och Akademiska Hus en ny universitetsmiljö för hela universitetet och hela staden – ett nytt centrum för humaniora, konst och kultur, för framtidens forskning och utbildning.   
 
Nya Humanisten blev klar i december 2019 och samlar Humanistiska fakulteten under ett gemensamt tak. Planeringen för en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten med en integrerad uppgång från Västlänkens station Korsvägen pågår parallellt med planeringen av ett nytt och mer funktionellt universitetsbibliotek. Akademiska Hus påbörjar inom kort ombyggnationen av en del av gamla Humanisten, den så kallade Språkskrapan, till studentbostäder.   
 
Med närhet till såväl kulturinstitutionerna runt Götaplatsen som till Korsvägen och evenemangstråket kommer universitetsområdet Näckrosen om några år vara en mer aktiv och integrerad del av Göteborg.