Unik universitetspark för humaniora, konst och kultur mitt i Göteborg

Onsdag, 21 mars 2018

En plan är nu klar för den fysiska utvecklingen av Göteborgs universitets kunskapsmiljöer vid Näckrosdammen i Renströmsparken, strax söder om Götaplatsen. Universitetet och Akademiska Hus har tagit fram planen för universitetsområdet som har unika förutsättningar att bli en park för humaniora, konst och kultur – något som inte tidigare finns i norra Europa.

Idag presenteras Utvecklingsplan Näckrosen 2018-2040 om utvecklingen av universitetsområdet vid Näckrosdammen. Planen utreder hur den fysiska miljön kan bidra till universitetets vision att skapa en unik och kreativ mötesplats för humaniora, konst och kultur i Göteborg. Arbetet utgår bland annat från Göteborgs universitets Vision 2020 och Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2040.

Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i befintliga byggnader och omgivande grönområden. Allt nytt ska skapas med respekt för områdets arkitektur och natur- och kulturvärden. Akademiska Hus byggstart av nya Humanisten hösten 2016 markerade starten för en rad planerade projekt i universitetsområdet. Göteborgs universitet utreder nu förutsättningarna för att samla den Konstnärliga fakulteten, där bland annat Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Akademin Valand och Högskolan för scen och musik (HSM) ingår, till området i nära relation till Humanistiska fakulteten och universitetsbiblioteket. Dessutom utreds en om- och tillbyggnad av biblioteket.

– Den tänkta universitetsparken för humaniora och konst är helt unik för Sverige och norra Europa. Utvecklingsplanen som vi har tagit fram visar vilka fantastiska möjligheter vi har att skapa ett levande universitetsområde för dessa frågor mitt i staden. Det här kan bli en öppen mötesplats där universitetet möter samhället på ett helt nytt sätt, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

En park för humaniora och konst är pusselbiten som skapar ett kulturstråk, likt evenemangsstråket, från Göteborgsoperan till Stora teatern, Götaplatsen, via universitetsområdet till vetenskapscentrum och museum vid Korsvägen. Läget i Göteborg och den goda tillgängligheten ger bra förutsättningar för att skapa en öppen miljö för både studenter, forskare och övriga samhället.

– Med park syftar universitetet på den samverkan som pågår inom och utom lärosätet men också på den tillgänglighet för allmänheten och det utbyte och dynamik som bygger Kunskapsstaden Göteborg, säger Mårten Tiselius, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. Staden och dess lärosäten har redan liknande ”parker” för bland annat naturvetenskap, medicin och teknik.


Nästa steg för området Näckrosdammen

– Akademiska Hus uppdrag som fastighetsägare och byggherre är att stötta universitetet i utvecklingsarbetet. I nästa steg realiserar vi därför de byggprojekt som vi gemensamt beslutar kring. Utvecklingsplaner, och campusplaner, är vårt viktigaste verktyg för att tillsammans med universitetet planera framtiden, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Akademiska Hus.

Till utvecklingsplanen knyts en projektplan daterad januari 2018. Projektplanen listar de aktuella projekt som ska genomföras på kort och lång sikt. Projektplanen kommer att revideras och uppdateras löpande. Projekten utgår från utvecklingsplanens strategier och utvärderas mot dess mål. I den nuvarande planen listas följande projekt:


Övergripande 2018-2021

 • Omsätt Utvecklingsplan Näckrosen 2018-2040 i detaljplaner i samråd med Göteborgs Stad
 • Initiera gemensamt arbete kring att tydliggöra områdets identitet
 • Mötesplatsanalys av utvecklingsområdet - strategi för att bygga mötesplatser
 • Utarbeta riktlinjer för att hantera externa etableringar inom universitetsområdet

1. BYGGA NYA BYGGNADER ÅT HUMANISTISKA FAKULTETEN, KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, OCH UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 1. Byggprojekt Humanistiska fakulteten (pågående)
 2. Förstudie nytt universitetsbibliotek (2018)
 3. Förstudie ny Konstnärig fakultet (2018)

2. GESTALTA FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE, FORSKNING OCH SAMVERKAN

 1. Identifiera och utveckla delad akademisk infrastruktur, lokaler och service. Ingår som underlag till byggprojekt (2018)

3. ETABLERA NYA STRÅK GENOM OMRÅDET OCH UTVECKLA KOPPLINGAR OCH GRÄNSSNITT MELLAN UNIVERSITETET OCH DEN OMGIVANDE STADEN

 1. Gemensam målbild med Göteborgs stad för stråk genom området (2018-2021)

4. FÖRÄDLA LÄGET

 1. Plan för hur universitetsområdet kan aktiveras och kopplas samman med Götaplatsen respektive Korsvägen (2018-2021)

5. BJUD IN FLER ATT ETABLERA SIG I OMRÅDET

 1. Utred möjliga lägen för bostäder (2018)

Detaljplaneprocesser för området pågår och samråd är planerat till hösten 2018. Planen innefattar bland annat Nya konst med integrerad Västlänksuppgång, nytt Universitetsbibliotek, en utveckling av Fastighetskontorets fastighet Landeriområdet med gång- och cykelvägskoppling mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan samt exploatering i söder. Staden har i detaljplaneprocessen inväntat Göteborgs universitets och Akademiska Hus utvecklingsplan. Antagande av detaljplanen sker tidigast årsskiftet 2019/2020.