Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Erik Florman
Hållbarhetschef
072 205 03 96
erik.florman@akademiskahus.se

EU:s taxonomi och digitaliserad finansiell rapportering skapar möjligheter för hållbar omställning

Måndag, 12 december 2022

albano.jpg

Med EU:s taxonomi skapas nya möjligheter att följa Akademiska Hus finansiella status utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringarna nu läggs ihop och digitaliseras blir det enklare att identifiera var insatser behöver göras i verksamheten för att nå bolagets tuffa klimatmål. Dessutom leder det till ökad transparens och en smidigare rapportering.

Fastighetsbranschens klimatutsläpp står för en betydande del av det totala klimatavtrycket och som en av Sveriges största fastighetsägare kan Akademiska Hus göra stor skillnad. Från 2022 arbetar bolaget utifrån nytt klimatmål – klimatneutralitet i hela värdekedjan till år 2035. 

Akademiska Hus omfattas även av EU:s taxonomiförordning, vilken innehåller regler som avgör när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. På så vis kan investeringar jämföras utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. 

För Akademiska Hus innebär det att från 2022 sammanföra den ekonomiska statusen, främst generad omsättning, och mäta hur stor andel av den som klassas som hållbar enligt lagkravet. Från 2023 ska även rapportering om måluppfyllelse kring tekniska kriterier inkluderas. Akademiska Hus har drygt 550 byggnader i sitt bestånd som analyseras utifrån deras måluppfyllnad kopplat till de tekniska kriterierna. Därefter ställs detta mot byggnadernas ekonomiska utfall. 

Med utgångspunkt i vårt stora fastighetsbestånd har digitalisering av processen varit en tydlig målbild och har nu resulterat i ett unikt, sömlöst och automatiserat verktyg för ekonomiuppföljning enligt de nya lagkraven. Verktyget är ett led i att kunna följa upp rapporteringskrav men också ett viktigt led för Akademiska Hus att kunna analysera och styra affären mot att bli ännu mer hållbar, säger Erik Florman hållbarhetschef på Akademiska Hus. 

Utfallet kommer att rapporteras för första gången i års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapskapsåret 2022. De nya tekniska kriterierna gäller räkenskapsår 2022 och publiceras först 2023. 

EU:s taxonomi 

EU:s -taxonomi, är en del av EU-kommissionens handlingsplan EU Green Deal. Det är ett ramverk för hållbara finanser med syfte att fungera som ett gemensamt språk och en bedömningsgrund för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Målet med taxonomin är att det ska bli lättare att göra satsningar som gynnar övergången till en mer hållbar ekonomi, samt att bidra till att uppfylla kraven i Agenda 2030 och de globala målen.