Bolagsstämma i Akademiska Hus

Akademiska Hus följer reglerna för informationsgivning avseende bolagsstyrningsfrågor samt tid och ort för årsstämma på bolagets hemsida. Årsstämma ska äga rum före den 30 april varje år.

Vid årsstämman väljer aktieägaren bland annat styrelse och revisorer samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Stämman beslutar också om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och i förekommande fall, ändringar i bolagsordningen.

Bolagsstämma 2019

Akademiska Hus bolagsstämma ägde rum den 29 april i Stockholm.