Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Charlotta Andersson
Arkitekt, Lärandemiljöer
076 102 86 10
charlotta.andersson@akademiskahus.se

Learning Lab - en arena för forskning om lärande

Måndag, 18 juni 2018

Learninglab_dag_1000px.png

Kreativ Studio och ett Klipprum för fokuserat arbete och konkretisering av idéer blir resultatet när Akademiska Hus driver innovationsprojekt kring framtidens lärande.

Learning Lab är en del av innovationsarbetet som Akademiska Hus driver i A Working Lab som håller på att byggas på Chalmersområdet. Programhandlingen som nu tas fram ska utgöra ett underlag för projektering av en fysisk plats, där det skapas förutsättningar att undersöka möjligheter och forska kring framtidens lärande. Projektet utgår ifrån lärandesituationen utifrån ett brett perspektiv, vilket innebär att labbet vänder sig till såväl akademin som näringslivet. I direkt anslutning till Learning Lab finns en co-workingarena, makerspace, café och restaurang; miljöer som tillsammans med utemiljön har förutsättningar att berika varandra.

I Learning Lab erbjuds en miljö som går att anpassa eller iscensätta på olika sätt för att skapa rätt förutsättningar för respektive situation. Inredning, ljud, ljus och teknik ska kunna svara upp mot olika behov. Labbet skall kunna inhysa såväl föreläsningar och aktivt lärande som workshops eller styrelsemöten – en slags testarena för lärande med många möjligheter. Tanken är att skapa attraktiva lokaler, med hög beläggning med allt ifrån studentaktivt lärande till kreativa möten för externa intressenter.

Learning Lab scenografi

– Vi jobbar just nu med paketeringen av tjänsten och pratar om en digital scenograf som en del av erbjudandet, säger Lotta Andersson innovationsledare och strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

Ytan är på ca 300 kvm och uppdelad på Studion och Klipprummet som är sammankopplade via en intern trappa. Studion är det större rummet med högt i tak, ett möjlighetsrum där man kan tänka tankar som inte tidigare tänkts. Klipprummet är mindre och ett rum för fokuserat arbete. Namnen är sammankopplade med de scenografier som tänks ingå i paketet och man föreställer sig att man tar med sig ”råmaterialet” från arbetet i Studion för vidare bearbetning i Klipprummet. Rummen skall kunna användas var för sig eller tillsammans och ha en flexibel inredning som går att snabbt och enkelt förändra. Labbet skall kunna erbjuda en scenografi som förmedlar rätt känsla för den aktivitet som skall äga rum.

 – Vi påverkas jättemycket av rummens gestaltning och den invändiga miljön och det kan vi använda på ett positivt och utforskande sätt, fortsätter Lotta Andersson.

Bakgrunden till projektet bottnar dels i digitaliseringens möjligheter men också i ett förändrat synsätt på lärandet. I Learning Lab vill man undersöka och utveckla de stora flexibla rummens möjligheter. Ett sätt att utveckla lärandet och undersöka den fysiska miljöns betydelse, men också ett sätt att hitta tekniken som ger rätt stöd för respektive aktivitet.

Under processen har många olika professioner medverkat, bland annat arkitekter, ljusdesigners, lärare, lokalplanerare, hjärnexperter, IT-specialister och en scenograf från filmbranschen. Ett medvetet val för att kunna berika projektet utifrån olika perspektiv.

Learning Lab förväntas stå färdigt när bygget av A Working Lab blir klart under 2019. Men projektet är långsiktigt och ska bidra till forskning kring lärande över tid. 

FAKTA

Kort beskrivning av projektet: 
Skapa en testarena för lärande inom A Working Lab – Learning Lab, i syfte att lära mer om hur digitala verktyg, inredning, ljus, ljud och andra miljöskapande faktorer kan påverka lärande, kreativitet och resultat.

Mål: 
Målet med projektet är att uppnå ökade studieresultat, kvalitativa möten, seminarier och workshops och en ökad kunskap om hur digitala verktyg och miljöskapande faktorer påverkar hälsa och lärande.