Till navigation Till innehåll (s)

Energiinformation från KTH Campus

Energiinformation för KTH Campus baseras på väderinformation från Drottning Kristinas väg samt miljöavtryck och effektuttag från hela campusområdets användning.

Hur ska jag tolka siffrorna?

Akademiska Hus har fler än 30 väderstationer över hela landet. Informationen från dem används bland annat när vi tillsammans med våra kunder optimerar systemen för värme och kyla. Mätvärdena uppdateras var 5:e minut och på KTH sitter väderstationen på Akademiska Hus lokalkontor på Drottning Kristnas väg 25.

Temperatur:
Den aktuella temperaturen mätt i grader Celsius (c).

Vindhastighet och vindriktning:
Den aktuella vindhastigheten mätt i meter per sekund (m/s) och vindriktningen angiven i ett väderstreck.

Solinstrålning:
Den aktuella mängd solenergi som strålar på en given yta under en given tidsrymd mätt i watt per kvadratmeter (W/m2).

Campusområdets specifika effektuttag

Akademiska Hus tar ett helhetsansvar kring den energi som används i våra byggnader. Det innebär att vi räknar energin som går åt för fastighetsdrift och hyresgästens energi till bland annat datorer och belysning i våra energimål. Mätvärden för el, uppvärmning och kyla hämtas från respektive leverantörs mätare var 60:e minut. Ytan som hänvisas till är campusområdets sammanlagda lokalarea, det vill säga bruksarea för samtliga lokalutrymmen (m2 LOA). Se en områdeskarta här.

El:
Campusområdets sammanvägda eluttag vid senaste mätningen, mätt i watt per kvadratmeter (W/m2 LOA).

Uppvärmning:
Campusområdets sammanvägda uttag av fjärrvärme vid senaste mätningen, mätt i watt per kvadratmeter (W/m2 LOA).

Kyla:
Campusområdets sammanvägda uttag av fjärrkyla vid senaste mätningen, mätt i watt per kvadratmeter (W/m2 LOA).

Miljöavtryck:
Det beräknade miljöavtrycket i form av kilo koldioxidutsläpp. Värdet beräknas utifrån den senaste timmens energiuttag.

Effektanvändningstrenden

Pilarna visar effektanvändningstrenden sedan samma tidpunkt och veckodag veckan innan, det vill säga om effektuttaget har gått upp eller ner sedan samma mätning en vecka tidigare.

Procentuell förändring mot föregående dygn (inom samma energislag) Trendpil
-5% till -100% Stor minskning
-1% till -5% Medelstor minskning
-1% till 1% Oförändrad
1% till 5% Medelstor ökning
5% till 100% Stor ökning

Varför mäter Akademiska Hus vädret?

Akademiska Hus arbetar aktivt med energiuppföljning och energioptimering. 2008 skapade vi ett centralt system för insamling, uppföljning och analys av energiförbrukning i våra byggnader, den så kallade Energiportalen. Systemet består totalt sett av cirka 6 000 mätare som levererar nästan 15 000 mätvärden per timme till en central databas som sammanställer över 500 miljoner uppgifter.

Bland dessa mätare finns drygt 30 väderstationer som levererar data för systemkorrigeringar och analys direkt i systemet. Som en bonus kan vi därför visa upp vädret från de orter som vi är verksamma på. Väderstationen på KTH sitter på Akademiska Hus lokalkontor på Drottning Kristinas väg 25. Vädret presenteras i 5-minutersintervall och förutom temperatur kan vi visa regn, lufttryck, luftfuktighet, blåst och solinstrålning.